مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی بررسی اثر یک دوره تمرین تداومی برتغییرات نکروز و آپوپتوز هیپوکمپ موش های صحرایی دیابتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت با عوارض نورولوژیکی مختلفی در سیستم عصبی همراه است که در نهایت منجر به آسیب سلولی می­شود. مطالعات گذشته اثرات مفید فعالیت ورزشی بر آسیب مغزی ناشی از نورپاتی دیابتی را در مدل حیوانی نشان داده­اند. در مطالعه حاضر، اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی بر مرگ سلولی نورون‌های ناحیه CA1 هیپوکامپ در موش­های صحرایی نر دیابتی بررسی شد. مواد و روش­ها: 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (وزن 300-260 گرم) از انستیتو پاستور تهران خریداری و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه شم، گروه دیابت و گروه دیابت + تمرین (7 سر رت در هر گروه). دیابت با تزریق داخل صفاقی یک دوز استرپتوزوتوسین (STZ) به میزان ml/kg 60 القا شد. ملاک دیابتی شدن حیوان، قند خون بالای mg/dl 250 می باشد. یک هفته پس از القای دیابت، رت­­های گروه مداخله ورزشی، 5 روز در هفته به مدت 4 هفته، بر روی تردمیل دویدند. از رنگ­آمیزی کرزیل ویوله (نیسل) جهت بررسی میزان مرگ سلولی نکروزی و از رنگ­آمیزی TUNEL جهت بررسی میزان آپوپتوز استفاده شد. یافته ­های پژوهش: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین ورزشی هوازی بطور معنی­داری میزان مرگ سلولی نکروزی (01/0p
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین ورزشی، دیابت، نکروز، آپوپتوز

عنوان انگلیسی The Effect of a Continuous Training on Necrosis and Apoptosis Changes in the Hippocampus of Diabetic Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Diabetes is associated with different neurological disorders in the nervous system that will eventually lead to cell damage. The previous studies have shown the beneficial effects of exercise on brain damage caused by diabetic neuropathy in animal models. In the present study, the effect of aerobic exercise training on cell death in the hippocampal CA1 area neurons in diabetic male rats was investigated. Materials & methods: 21 adult male Wistar rats (weighing 260-300 g) were purchased from Tehran Pasteur Institute and were randomly divided into three groups: sham group, diabetic group and diabetic + exercise training group (7 rats per group). Diabetes was induced intraperitoneally streptozotocin (STZ) administration at the dose of 60mg/kg. The diabetes criterion was the blood glucose level higher than 250 mg/dl. One week after induction of diabetes, the rats in exercise training group were trained to run on a treadmill 5 days a week for 4 weeks. Necrotic cell death was detected by Nissl staining and apoptosis was detected by TUNEL staining. Findings: The results showed that aerobic exercise training significantly reduced the diabetes-induced necrotic cell death (p< 0.01) and apoptosis (p< 0.05) in the hippocampal CA1 area neurons. Discussion & conclusions: This study showed that aerobic exercise training has neuroprotective effects against diabetic neuropathy. This neuroprotective mechanism of exercise can be an effective way to reduce cerebral complications of diabetes. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Exercise training, Diabetes, Necrosis, Apoptosis

نویسندگان مقاله نبی شمسایی | nabi shamsaei
dept of physical education and sports science, faculty of literature and humanities, ilam university, ilam, iran
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص پ 516-69315
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)

هادی عبدی | hadi abdi
dept of physical education, payame noor university, tehran, iran
ایلام، بلوار دانشجو، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

مرتضی شمسی | morteza shamsi
dept of parasitology, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2720-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-385533.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات