مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۲-۱۹

عنوان فارسی بررسی تأثیر بالینی کندر در فاز حاد سکته ی مغزی ایسکمیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سکته­ی مغزی ایسکمی شایع ترین علت سکته مغزی می باشد و مهمترین علائم آن فلج و اختلالات حرکتی است. بنابراین شناسایی روشی جهت بهبود این اختلالات اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر بالینی کندر بر بیماران سکته­ی ایسکمیک مغزی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 60 بیمار دچارایسکمی مغزی به صورت تصادفی در دو گروه درمان و شاهد (30 نفره) مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه درمان علاوه بر درمان سکته ی مغزی، روزانه 4 عدد کپسول 500 میلی گرمی حاوی پودر کندر استفاده شد اما در گروه شاهد تنها درمان سکته ی مغزی (بدون کندر) انجام شد. درمان به مدت یک ماه ادامه یافت. پرسشنامه NIHSS (جهت ارزیابی قدرت تکلم و قدرت عضلانی) در آغاز روز هفتم و انتهای درمان برای هر بیمار تکمیل شد. در این مطالعه آنالیز آماری توسط آزمون t، کای اسکور، من ویتنی در نرم افزارSPSS انجام گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد تنها در مرحله ی دوم در گروه درمان، ، میزان بهبودی قدرت عضلانی اندام فوقانی و تحتانی چپ بیماران نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت(036/0=P). بحث و نتیجه گیری: اضافه نمودن کندر به درمان بیماران سکته ی مغزی می تواند در بهبود قدرت عضلانی بیماران دچار ضعف عضلانی در نیمکره غیر غالب در فاز حاد اختلال عصبی مؤثر باشد، درحالی که تأثیری در بهبود قدرت عضلانی اندام های سمت راست یا تکلم ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سکته ی مغزی، کندر، اختلال حرکت، اختلال تکلم

عنوان انگلیسی A survey the clinical efficacy of frankincense in acute ischemic stroke
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Ischemic stroke is the most common cause of stroke, paralysis and movement disorders are the most symptoms of stroke. Therefore, it is important to find a method for improving the disorders. This study aimed to examine the clinical efficacy of frankincense in patients with the acute ischemic stroke. Materials & methods: In this clinical trial, 60 patients with ischemic stroke were randomly allocated into the treatment and control groups (n=30). In the treatment group, in addition to routine treatment of stroke, four capsules containing 500 mg powdered frankincense were given each day, but in the control group, were performed only the treatment of stroke (no frankincense) was performed. The treatment lasted for 1 month. The NIHSS scale (for assessment of speech and muscle strength) at the beginning, the seventh day and the end of the study for each patient was completed. Statistical analysis was performed using independent t-test, chi-square, and Mann withney in SPSS software. Findings: Results showed that only improvement of muscle strength in patients left limb increased significantly in stage II in the treatment group than the control group. Discussion & conclusions: Adding frankincense to treatment of patients with stroke can be effective on improvement muscle strength in patients with muscle weakness and non-dominant side in acute neurological disorders while that is not effective on improving muscle strength of the right limb or speech.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stroke, Frankincense, Movement disorder, Speech disorder

نویسندگان مقاله ناهید جیواد | nahid jivad
dept of neurology, faculty of medicine, shahrekord university of medical sciences, shahrekord, iran
گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)

فخری رضایی خیرآبادی | fakhri rezaie kheyrabadi
faculty of medicine, shahrekord university of medical sciences, shahrekord, iran.
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)

محمود رفیعیان | mahmood rafieyan
depat of pharmacology, faculty of medicine, shahrekord university of medical sciences, shahrekord, iran.
گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Shahr kord university of medical sciences)

پریسا یارمحمدی سامانی | parisa yarmohamadi samani
dept of animal physiology, shiraz university, shiraz, iran
گروه فیزیولوژی جانوری، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2224-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-385534.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات