مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تغییرات پروفایل لیپیدی مردان سالمند در پاسخ به تمرین هوازی و بی تمرینی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در دو دهه گذشته جمعیت سالمند ایران افزایش پیداکرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات پروفایل لیپیدی مردان سالمند در پاسخ به تمرین هوازی و بی تمرینی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه ­تجربی 22 نفر از مردان خانه سالمندان فردوس شهرستان یاسوج انتخاب و بر اساس توان هوازی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت30 تا 45 دقیقه با شدت 55 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب به اجرای تمرینات هوازی پرداختند و در ادامه به مدت 2 هفته تمرینات را قطع نمودند. جهت اندازه گیری پروفایل لیپیدی خونگیری در هفته اول، هشتم و دهم انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری کلوموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری همراه با آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد (05/0 p≤). یافته ها: 8 هفته تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار LDL (003/0=p)، VLDL (007/0=p)، TG (007/0=p) و Cho (001/0=p) و افزایش معنی دار HDL (001/0=p) مردان سالمند گردید با این وجود 2 هفته بی تمرینی منجر به افزایش معنی دار LDL (001/0=p)، VLDL (001/0=p)، TG (002/0=p) و کلسترول (001/0=p) و کاهش معنی دار HDL (001/0=p) مردان سالمند گردید. نتیجه گیری: کاهش پروفایل لیپیدی به دنبال تمرینات هوازی و افزایش آنها با بی تمرینی، می تواند بیانگر این واقعیت باشد که دستاوردهای مفید و مطلوب ناشی از هشت هفته تمرینات هوازی در سالمندان ساکن در خانه سالمندان با دوهفته بی­تمرینی از بین خواهد رفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، چربی، تمرین، بی تمرینی

عنوان انگلیسی Lipid Profile Changes of Elderly Males in Response to Aerobic Training and Detraining
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: In last two decades elderly population of iran increased. Aim of present study was to review the lipid profile changes of elderly males in response to aerobic training and detraining. Methods and Materials: In this semi-experimental study 22 elderly males of yasuj city ferdows nursing home selected and base on their aerobic power divided in two groups of experimental and control. Experimental group trained aerobic exercise 8 weeks, 3 session per week and 30- 45 minutes with intensity of 55- 75 percent of maximum heart rate per session and after that detrained 2 weeks. For evaluate lipid profile blood samples gathered in week 1, 8 and 10. For statistical analysis of data used K-S, repeated measure ANOVA and bonferroni post hoc tests (p≤0.05). Findings: 8 weeks aerobic training significantly reduces LDL (p=0.003), VLDL (p=0.007), TG (p=0.007), Cho (p=0.003) and increased HDL (p=0.001) of elderly males, nevertheless 2 weeks detraining significantly increased LDL (p=0.001), VLDL (p=0.001), TG (p=0.002), Cholesterol (p=0.001) and decreased HDL (p=0.001) of elderly males. Conclusion: Reduction of lipid profile following aerobic training and their increase with detraining, can represents this fact that useful and appropriate achievements of eight weeks aerobic training in elderlies who live in nursing home, will be destroyed by two weeks detraining.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Lipids, Exercise, Detraining

نویسندگان مقاله علی حسینی |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت (Islamic azad university of marvdasht)

امیدرضا صالحی | omid reza
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت (Islamic azad university of marvdasht)

فاطمه فرخایی | فرخایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت (Islamic azad university of marvdasht)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-217-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات