مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش‌بینی کیفیت زندگی بازنشستگان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: در فرآیند تحول، بازنشستگی مرحله ­ای است که آغازگر بروز تغییرات بالقوه مهم در زندگی است و کیفیت زندگی بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش­بین منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در کیفیت زندگی بازنشستگان شهرستان نهاوند انجام شد. مواد و روش­ ها: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بازنشستگان شهرستان نهاوند است که براساس پیشینه پژوهش­های قبلی تعداد 200 نفر از آنها از طریق نمونه­ گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس منبع کنترل راتر، پرسشنامه معنا در زندگی (MLQ)، پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک- راست و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. نتایج از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج مطالعه نشان داد بین منبع کنترل با کیفیت زندگی رابطه ­ی مثبت ضعیف، جست و جوی معنا با کیفیت زندگی رابطه مثبت متوسط، حضور معنا در زندگی با کیفیت زندگی همبستگی نسبتا قوی مثبت و بین وضعیت زناشویی با کیفیت زندگی همبستگی نسبتا قوی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که حضور معنا با ضریب بتای مثبت به صورت مثبت کیفیت زندگی را پیش­بینی می­کند و وضعیت زناشویی که نمرات بالاتر در آن به معنی آشفتگی و اختلال بیشتر در رابطه ­ی زناشویی است با ضریب بتای منفی به صورت منفی کیفیت زندگی را پیش­بینی می ­نماید و بقیه متغیرها به دلیل پایین بودن بتا از معادله حذف شدند. نتیجه ­گیری: براساس یافته ­های پژوهش می ­توان گفت، با داشتن منبع کنترل درونی، احساس هدفمندی در زندگی و رضایت زناشویی بالاتر، افراد بهتر می ­توانند با تجربه بازنشستگی کنار بیایند و حتی می­ توانند بازنشستگی موفقی را تجربه نمایند و به تبع کیفیت زندگی بالاتری را تجربه خواهند نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Role of Locus of Control, Meaning of Life and Marital Relationships in Predicting Quality of Life
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: In the process of development, retirement is a stage of beginning for important potential changes in life and this stage effect on quality life of the retirements. So, present study with the aim of investigating prediction of quality of life through locus of control, meaning of life and marital relationships was performed on retirements of Nahanavand of Iran. Materials and methods: This is a survey study and from correlational type. The population of the present study were all the retirements of Nahavand which based on previous literature 200 of them were selected through random sampling as study sample. Tools were Rotter's Locus of Control Scale (RLCS), Meaning of Life Questionnaire (MLQ), Marital Status Inventory and WHO Quality of Life (WHOQOL-26). Data were analyzed through correlation coefficient and stepwise multiple regression. Findings: The results of the study showed significant relationship between dependent and independent variables including: a positive weak relation between locus of control and quality of life, a positive medium relation between search for meaning and quality of life, a positive pretty strong relation between presence of meaning and quality of life and finally a negative pretty strong relation between marital status and quality of life. In addition, the results of regression analysis showed that presence of meaning can predict quality of life positively and marital status which higher scores in it means more disruptions in marital relationship, can predicts quality of life negatively and the other independent variables were excluded because of low Beta coefficients. conclusion: Based on study results it could be said that individuals with internal control, feeling purposeful in life and more marital satisfaction can deal with retirement better than others and even they can experience a successful retirement which results in experience higher levels of quality of life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالله معتمدی | abdollah moatamedy
university of allameh tabataba amp;apos;i
علامه طباطبائی

یوسف اعظمی | yousef aazami
university of allameh tabataba amp;apos;i
علامه طباطبائی

محمد جلالوند | mohamad jalalvand
lecturer of afarinesh nonprofit university
دانشگاه غیرانتفاعی آفرینش آفرینش

محمد مهراد صدر | mohamad mehrad sader
university of allameh tabataba amp;apos;i
علامه طباطبائی


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-259-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات