مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی با نقش میانجی احساس تنهایی در بین سالمندان
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: میزان افسردگی تحت تأثیر عوامل روان‌شناختی زیادی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حمایت اجتماعی و احساس تنهایی اشاره کرد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی افسردگی بر اساس حمایت‌ اجتماعی با نقش واسطه‌ای احساس تنهایی در بین سالمندان انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه سالمندان شهرستان خرم‌آباد در سال 1395 بود، 100 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اقسردگی بک (1961)، پرسشنامه حمایت‌اجتماعی وکس و همکاران(1986)، احساس تنهایی راسل (1966) بود که توسط نمونه پژوهش تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار spss24و روش‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که: ابعاد حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی افسردگی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین ابعاد حمایت‌ اجتماعی، احساس تنهایی، را به‌صورت منفی پیش‌بینی می‌کنند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش متغیر حمایت‌ اجتماعی با واسطه‌ی احساس تنهایی می‌تواند بر افسردگی اثر بگذارد. بنابراین با توجه به نقش متغیرهای مذکور در پیش‌بینی افسردگی، نتایج پژوهش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار خانواده‌ها به منظور کاهش افسردگی و احساس تنهایی سالمندان قرار دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حمایت‌ اجتماعی ، افسردگی، احساس تنهایی، سالمندان، خرم‌آباد

عنوان انگلیسی The Investigation relationship between Social support and Depression mediated by Loneliness between Elderly
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:Depression is effect by several psychological factors, that from most important can be note social support and loneliness noted. Therefore this research aimed to predict depression based on the mediating role of social support loneliness among the elderly. Materials and Methods: This is a descriptive study of correlational type. The statistical population of this research included all elderly of Khorramabad City in 2016 year that from them 100 elders was selected by convenience sampling method. Data collection tools included the questionnaires Beck Depression ( 1961), Social Support (wax & et al, 1986), loneliness Russell (1966) that were completed by samples. Data was analyzed by using the SPSS-24 software and correlation and multiple regressions with enter model methods. Findings: The results indicated that: the subscales of family support and friend support negatively predict depression. The subscales of social support, negatively predict loneliness. Conclusion: According to the findings of this research social support mediated by loneliness can affect depression. Therefore, the role of these variables in predicting depression, the results can provide useful information to reduce depression and loneliness in old people's families.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فضل اله میردریکوند | fazlolah mirderikvand
09166634432


حمیده اداوی | hamideh adavi
09169669243


لیلا امیریان | leila amirian
09185537013


سجاد خدایی | sajad khodaie
09167163549نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-257-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات