مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تحریف‌های شناختی و کیفیت زندگی با وضعیت تاهل در زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: سبک زندگی افراد با بالا رفتن سن پایین آمده و سالمندانی که در کنار فرزندان و نوه‌های خود زندگی می‌کنند کیفیت ‌زندگی بالاتری نسبت به سایر سالمندان داشتند لیکن زندگی شهری به صورتی است که سالمندان زمان بیشتری تنها می‌مانند لذا هدف این پژوهش مقایسه میزان تحریف شناختی و کیفیت زندگی در زنان سالمند دارای همسر، بدون همسر و متارکه بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر پژوهشی علی‌مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی زنان سالمند 60 سال و بالاتر شهر همدان تشکیل دادند که تعداد 120 نفر (از هر گروه 40 نفر) از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های تحریفات شناختی الیس و پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون تعقیبی شفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین تحریفات شناختی و کیفیت زندگی سه گروه مورد بررسی تفاوت وجود دارد. میزان تحریفات شناختی نتیجه گیری شتاب زده، استدلال احساسی، برچسب زنی و شخصی سازی در زنان بدون همسر و زنانی که متارکه کرده بودند بیشتر از تحریفات شناختی در زنان دارای همسر بود. نتیجه‌گیری: همه تحریفات شناختی ده‌گانه با کیفیت زندگی افراد زنان بدون همسر و زنانی که متارکه کرده بودند رابطه منفی داشته است و تحریفات شناختی تعمیم مبالغه آمیز، تفکر همه یا هیچ، استدلال احساسی، برچسب زنی و شخصی سازی، توانایی پیش بینی کیفیت زندگی افراد را دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحریف شناختی، کیفیت زندگی، سالمندی

عنوان انگلیسی Evaluation of Cognitive Distortions and Quality of Life in Elderly Women with Marital Status
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Lifestyle as we age, and seniors as well as children and grandchildren live in higher quality of life than other seniors, they aim of this study was to compare the cognitive distortions and quality of life in older women with a husband without a wife and disengagement were. Methods and Materials: This study was Lymqays hay management. The study sample included all women aged 60 years and above in the city of Hamadan that 120 patients (40 in each group) were selected through random sampling. Ellis cognitive distortions to the questionnaire and quality of life questionnaire responded Varvshrbvn. For data analysis, multivariate analysis of variance, Scheffe post hoc test, Pearson correlation and linear regression was used. Findings: The results showed that the three groups studied cognitive distortions and quality of life are different. The cognitive distortions hasty conclusions, emotional argument, labeling and personalization in women without husbands and women who were divorced than married women had cognitive distortions. Conclusion: All ten cognitive distortions and quality of life of women without husbands and women who were divorced were negative and cognitive distortions exaggerated generalization, all or nothing thinking, reasoning, emotional, labeling and personalization, the ability to predict people's quality of life .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cognitive distortions, quality of life, aging

نویسندگان مقاله مجتبی انصاری شهیدی | mojtaba ansari shahidi
phd in health psychology, department of psychology, najafabad branch, islamic azad university, najafabad, iran
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، گروه روانشناسی، نجف آباد ، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (Islamic azad university of najafabad)

نرگس زمانی | narges zamani
department of psychology، faculty of humanities ,hamedan branch, islamic azad university, hamedan, iran
استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی همدان (Islamic azad university of hamadan)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-260-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات