مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: افزایش طول عمر، کیفیت زندگی و توانایی فرد برای زندگی مستقل را تحت تاثیر قرار داده و او را نیازمند مراقبت وحمایت دیگران می نماید. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری مطالعه حاضر شامل کلیه‌ی مراجعه کنندگان سالمند با سندرم آشیانه خالی به مرکز مشاوره کلینیک مهرآور در تابستان 1395 بود. تعداد 30 نفر که واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه ) 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه( جایگزین شدند. 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی 2 ماه برای گروه آزمایش به صورت گروهی انجام گرفت. تمام شرکت کننده‌ها قبل و بعد از درمان، پرسشنامه‌ی احساس تنهایی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و تحلیل واریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر معنی‌داری بر احساس تنهایی (002/0 P=، 63/11F=) دارد و باعث کاهش خرده مقیاس خانوادگی (003/0 P=، 24/10F=)، خرده مقیاس عاطفی (001/0 P=، 65/14F=) و خرده مقیاس دوستان (001/0 P=، 50/13F=) در بین سالمندان با سندرم آشیانه خالی شده است نتیجه‌گیری: جدی‌ترین خطری که هر فرد سالمند را تهدید می‌کند در انزوا قرار گرفتن او از سوی اطرافیان است. در این حالت شخص امکان ایجاد ارتباط صمیمی و نزدیک با دیگران را از دست می‌دهد. تنهایی به تدریج فرد سالخورده را دچار مشکلات روانی می‌کند. در نتیجه لزوم کاربست درمان‌های متمرکز بر مشکلات خلقی و عاطفی سالمندان به ویژه کاهش احساس تنهایی ضروری می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy education on reducing loneliness among the elderly with empty nest syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Increased longevity, Quality of life and affects a person's ability to live independently and put him in need of the care and support of others. This study aimed to evaluate the effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy to reduce loneliness in the elderly Empty nest syndrome was performed. Material and Methods: The research method was quasi with pretest-posttest with control group. Study population included all patients Empty Nest Syndrome Clinic Mehravar elderly counseling center was in the summer of 2016. A total of 30 people who were eligible for the study Using judgmental sampling method chosen and two groups randomly (15 experimental and 15 controls) were replaced. 8 sessions of 90 minutes based on acceptance and commitment therapy during 2 months for the experimental group was done as a group. All participants before and after treatment, loneliness questionnaire Completed. Data were analyzed using software SPSS-22 and multivariate (MANCOVA) was used. Findings: The results of multivariate analysis of variance (MANCOVA) showed Based on acceptance and commitment therapy had a significant effect on Loneliness (P =0.002, F =11.63) and Reduced in scale family (P =0.003, F = 10.24), Emotional subscale (P =0.001, F =14.65) and In scale Friends (P = 0.01, F =13.50) in Empty Nest Syndrome is among the elderly Conclusion: The most serious danger that threatens the isolated elderly individuals taking him by those around him. In this case, a person could create an intimate and close relationship loses. Gradually alone elderly person's mental health problems.Thus the need for application-focused treatments for mood disorders And emotional loneliness of the elderly in particular a reduction is necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نوشین فتح اله زاده | noshin fatollazadeh


فاطمه سعیدی | fatemeh saadi


سیمین ایپچی | simin ipchi


نادره سعادتی | nadereh saadati


مهدی رستمی | mehdi rostamiنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-246-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات