مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی سالمندان بازنشسته
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان، مسأله‌ی بهداشت، سلامت و تأمین آسایش و رفاه آنان در جامعه هر روز ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی در سالمندان بازنشسته انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری مطالعه حاضر شامل کلیه‌ی مراجعه‌کنندگان سالمند بازنشسته به سازمان امور بازنشستگان در تابستان 1395 بود. پس از مصاحبه و اجرای پرسشنامه خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی از بین واجدین شرایط 24 نفر پذیرفتند تا در پژوهش شرکت کنند که به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه) 12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه گواه) جایگزین شدند. 8 جلسه‌ی 80 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی چهار هفته برای گروه آزمایش به صورت گروهی انجام گرفت. تمام شرکت‌کننده‌ها قبل و بعد از درمان، پرسشنامه‌‌های خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی را تکمیل کردند. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانکوا) نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر معنی‌داری بر خودکارآمدی (005/0 P=، 16/10F=) و سازگاری اجتماعی (001/0 P=، 44/22F=) دارد. همچنین باعث کاهش خرده مقیاس‌های سازگاری خانوادگی (000/0 P=، 78/29F=)، سازگاری جسمانی (04/0 P=، 71/4F=)، سازگاری هیجانی (002/0 P=، 26/14F=)، سازگاری شغلی (000/0 P=، 34/21F=) و سازگاری اجتماعی (000/0 P=، 66/42F=) شده است. نتیجه‌گیری: در نتیجه درمانگری مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی را کاهش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effectiveness of Group Acceptance and Commitment Therapy on Self-Efficacy and Social Adjustment of Elderly Retired
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Due to the rapid increase in the senior population, health issue, health & provide comfort and welfare of society & wider finds new dimensions every day. This study aimed to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy Retired adults was conducted on self-efficacy and social adjustment. Material and Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group. Study population included all patients older retired In the summer of 1395 was the organization of retirees. After the interview and questionnaire implementation of self-efficacy and social adjustment Of the 24 eligible voters agreed to participate in research Randomly divided into two groups (12 experimental and 12 control) Were replaced. acceptance and commitment therapy was administered to the experiment group in eight 90 minutes sessions in 4 weeks period. All participants before and after treatment questionnaires Self-efficacy and social adjustment completed. Findings: The results of analysis of covariance showed that based on acceptance and commitment therapy Significant effect on self-efficacy (F=10.16, P=0.005) and social compatibility (F =22.44, P=0.001). It also reduces the subscales of family (F =29.78, P=0.000), physical (F =4.71, P=0.04), emotional (F =14.26, P=0.002), social (F =21.34, P=0.000) and work (F =42.66, P=0.000). Conclusion: As a result, based on acceptance and commitment therapy can reduce self-efficacy and social adjustment.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پریسا باقری | parisa bagheri


نادره سعادتی | nadereh saadati


نوشین فتح اله زاده | noushin fatollahzadeh


سید علی دربانی | ali darbaniنشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-251-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات