مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارتباط تجربیات معنوی روزانه با شادکامی و رضایت از زندگی سالمندان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: دوره پایانی میانسالی و آغاز دوره سالمندی، برای بسیاری از سالمندان همراه با تغییر و تحولاتی است که در ابعاد روانی و جسمی آنها اتفاق می افتد. شواهد موجود حاکی از آن است که در دوره سالمندی، میزان فشار تجربه شده توسط فرد و تبعات جسمی و روانی آن به صورت بارز و چشمگیری بیش از دوره قبل از آن است و ممکن است فرد بدلیل از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی و ازدست دادن دوستان و نزدیکان دچار گوشه نشینی اجتماعی گردد که با ایجاد این تغییرات کاهش شادکامی امری غیر قابل اجتناب است در همین ارتباط به نظر می رسد معنویت با ارائه مجموعه ای از کلمات و چارچوب ها به افراد کمک نماید تا معنا ومفهوم زندگی خود را بهتر درک کنند . در واقع معنویت، بعدی ازابعاد وجودی انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با عالم هستی نشان می دهد. ارتباط ویکپارچگی به انسان امید و معنا می دهد بازنشستگی و سالمندی اغلب پدیده های به هم مرتبطی هستند که فرد بدلیل تغییراتی از قبیل از دست دادن موقعیت شغلی و اجتماعی و ازدست دادن دوستان و نزدیکان دچار کاهش شادکامی می گرددو این در حالی است که معنویت می تواند در سازگاری با این تغییرات او را یاری می کند. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط تجربیات معنوی روزانه با شادکامی سالمندان عضو کانون بازنشستگی کشوری اصفهان در سال 1393 می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی در بین کلیه سالمندان بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگان کشوری اصفهان انجام پذیرفت که 192 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی، تجربیات معنوی روزانه و رضایت از زندگی سالمندان بود. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،tمستقل و آنالیز واریانس انجام شد. یافته ها: میانگین نمره شادکامی سالمندان11.45± 34.56 که نشان دهنده این است که شادکامی سالمندان کمتر از حد متوسط و میانگین نمره تجربیات معنوی روزانه آنها 16.9± 73.11 که نشان دهنده سطح مناسب تجربیات معنوی در سالمندان می باشد. علاوه بر این بر اساس یافته ها تجربیات معنوی روزانه با شادکامی سالمندان بازنشسته ارتباط معناداری داشت(05/>p). نتیجه گیری : بر اساس یافته های مطالعه حاضر هرچه تجربیات معنوی روزانه سالمندان بیشتر باشند شادتر زندگی می کنند، لذا توصیه می شود برنامه ها و رویکردهایی را در جهت افزایش تجارب معنوی روزانه سالمندان در نظر گیرند تا سالمندان زندگی شادتری را تجربه کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، تجربیات معنوی روزانه، شادکامی

عنوان انگلیسی The relationship between daily spiritual experience and happiness of elderly members of Isfahan retirement center in 2014
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose: Retirement and old age are often interrelated phenomena that happiness of elderly decrease Because of social changes such as the loss of job and friends. While signifying spirituality as a Source of support can help him adapt to these changes. So the aim of this study was to determine the relationship between daily spiritual experience and happiness of the retried elderly members of Isfahan retirement center in 2014 Materials and Method: This descriptive-analytic study was done among all retired adults were referred to Isfahan retirement center, which 192 of whom were recruited by simple random sampling. The information collected via demographic variables, oxford happiness scale and daily spiritual experiences scale. Finally the data of 156 participants who completed the questionnaire were completely analysis by software SPSS 21 and Descriptive Statistical tests, Pearson correlation coefficient, t-test and ANOVA. Findings:In this study the mean score of life satisfaction of elderly are 34.56± 11.45, which show the happiness of the elderly is lower than average. The mean score of their daily spiritual experiences are 16.9 ± 73.11 that show the appropriate level of spiritual experience in the elderly. In addition indicated that there were significant and positive correlations between daily spiritual experiences and happiness of elderly (p Conclusion: The results of this study emphasized on the importance of the daily spiritual experiences in increasing level of happiness among retired elderly.So it is recommended that programs and approaches be considered to increase the daily spiritual experiences of elderly in order to experience a happier life.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله older adult, Daily Spiritual experiences, Happiness

نویسندگان مقاله سمیه شریفی |
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

سمیرا عباسی |
گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-241-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات