مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۸-۱۷

عنوان فارسی ارزیابی ارگونومیک مواجهه با ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در بین کارکنان اداری
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استفاده مداوم از کامپیوتر در محیط های اداری، به دلیل ایجاد پوسچرهای نشسته و نامطلوب به عنوان یک ریسک فاکتور شایع جهت بروز اختلالات اسکلتی عضلانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارگونومیکی واحدهای اداری شرکت پالایش نفت آبادان با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری(ROSA)[1] و تعیین میزان بروز اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از ابزار CMDQ به منظور شناسایی و پیشگیری از بروز اختلالات عضلانی – اسکلتی ( MSDs )[1] در محیط کار بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی – تحلیلی بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد مطالعه 276 نفر از کارکنان اداری بدست آمد. داده ها با استفاده از روش ارزیابی پوسچر ROSA، و پرسشنامه CMDQ[1] گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: براساس نتایج حاصل از روش ROSA، 36 نفر در ناحیه ایمن، 230 نفر در ناحیه هشدار و 10 نفر در ناحیه خطر قرار داشتند. همچنین براساس نمره پرسشنامه CMDQ، 235 نفر مشکل بسیار جزئی، 20 نفر مشکل جزئی، 11 نفر مشکل بسیار کم، 6 نفر مشکل کم، 2 نفر مشکل متوسط و 2 نفرمشکل بی نهایت زیاد داشتند. همچنین نتایج آزمون های آماری ارتباط معناداری تنها در مورد رابطه جنس و ناراحتی های اسکلتی عضلانی نشان داد (P=0.001)، و در مورد سایر متغیرها ارتباط معناداری گزارش نشد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه و نمره حاصل از ابزارهای مورد استفاده، اقدامات اصلاحی و مداخلات ارگونومیک از جمله سمینار آموزشی، اصلاح و طراحی ایستگاه کار اداری، تنظیم تجهیزات محیط کار، اقدامات درمانی در دستور کار قرار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Ergonomic assessment of exposure to risk factors that cause musculoskeletal disorders in Office workers by using ROSA
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The continuous use of computers in office environments, due to the unfavorable sitting postures as a risk factor for the occurrence of musculoskeletal disorders is prevalent. The purpose of this study was to assess the ergonomic office units of Abadan Oil Refining Company by using ROSA and also to evaluate the musculoskeletal disorders using CMDQ tool to identify and prevent musculoskeletal disorders (MSDSs) in the workplace. Materials & methods: The present study is a cross-sectional, descriptive and analytical one. Using Cochran formula 276 office personnel were obtained as the sample volume. The data were collected by using assessment posture ROSA, CMDQ questionnaires and were analyzed using SPSS version 20 statistical tests of Pearson and multiple linear regressions. Findings: The results indicated that 36 persons were in a safe area, 230 in the warning area and 10 were in the danger zone .Also, according to scale CMDQ, 235 persons had very minor problem, 20 persons a small problem, 11 very little problem, 6 persons low problem, 2 medium and 2 difficult problem was extremely high. Also, test results revealed a significant association just about sex and musculoskeletal problems (P = 0.001), and on the other variables were unreported a significant association. Discussion & conclusions: Based on the findings of the study and scores of using of tools, corrective actions and ergonomic interventions, including educational seminars, modifying and designing office work stations, equipment adjustments of the workplace, and treatment were performed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جعفر اکبری | jafar akbari
health safety and environment administration, abadan oil refining co, iranian national oil refining and distribution company, abadan, iran
اداره بهداشت کار صنعتی ، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، آبادان، ایران

مقداد کاظمی | meghdad kazemi
dept of occupational health, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

امیرحسین مزارعی | amirhoseyn mazareie
health safety and environment administration, abadan oil refining co, iranian national oil refining and distribution company, abadan, iran
اداره بهداشت کار صنعتی ، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، آبادان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

روح الدین مرادی راد | roholdin moradirad
health safety and environment administration, abadan oil refining co, iranian national oil refining and distribution company, abadan, iran
اداره بهداشت کار صنعتی ، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، آبادان، ایران

انوشه رضوی | anoosheh razavi
health safety and environment administration, abadan oil refining co, iranian national oil refining and distribution company, abadan, iran
اداره بهداشت کار صنعتی ، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، آبادان، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1154-5&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات