مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۸-۲۶

عنوان فارسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری بیماران سندرم روده تحریک‌پذیر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از چالش‌های مشترک و معمول بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر کاهش کیفیت زندگی و رویارویی با بیماری و چگونگی ادراک آن است. در دهه اخیر رفتار درمانی دیالکتیکی به عنوان یکی از درمان‌های مؤثر در درمان بسیاری از اختلالات معرفی شده است؛ به همین منظور هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی) می‌باشد. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 بیمار مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر بود که از میان کلیه بیماران زن و مردی که در سال 1393 به مراکز درمانی شهر تبریز مراجعه کرده بودند و پس از مصاحبه، دریافت ملاک‌های تشخیصی Rome-III و تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی و ادراک بیماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (15 نفر برای هر گروه) انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. بعد از اتمام دوره 8 جلسه‌ای رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (هفته‌ای یک جلسه گروهی 90 دقیقه‌ای به مدت دو ماه)، مجدداً پس‌آزمون در هر دو گروه اجرا شد. یافته‌های پژوهش: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در ارتقای کیفیت زندگی (004/0 p=) و افزایش ادراک بیماری بیماران (023/0 p=) مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر در گروه آزمایشی به طور معناداری مؤثر بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: رفتار درمانی دیالکتیکی می‌تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی و افزایش ادراک بیماری در بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک‍پذیر گردد. بنابراین این مداخله به عنوان درمانی مؤثر پیشنادی در بهبود این نشانه‌ها می تواند کاربرد داشته باشد و می‌توان با اجرای آن به بهبود وضعیت جسمی و روانی مبتلایان به سندرم روده تحریک‍پذیر کمک کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Dialectical Behavior Therapy Group on the Perception of the Disease and Quality of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: In the last decade as one of the most effective treatments dialectical, behavior therapy in the treatment of many disorders has been introduced. The purpose of this study was to determine the efficacy of dialectical behavior therapy and cognitive therapy on quality of life in patients with irritable bowel syndrome as a disease. The aim of this study was to determine the efficacy of Dialectical behavior therapy group on quality of life and perception of the disease, patients with irritable bowel syndrome. Materials & methods: The research method was experimental (pretest-posttest control group and random assignment). The sample of the study consisted of 30 patients with irritable bowel syndrome which in 2014 among all patients were admitted to hospitals. After the interview, the Rome-III diagnostic criteria and Quality of life, and illness perception questionnaire, random sampling (n = 15 per group) was carried out and they were randomly divided into two experimental groups and one control. After completing 8 meeting dialectical behavior therapy group (90-minute sessions a week for two months), re-test was repeated in both groups. Findings: Multivariate analysis of variance showed that dialectical behavioral therapy group was significantly effective in the improvement of the quality of life and increased understanding of the disease among patients with irritable bowel syndrome. Discussion & conclusions: Dialectical behavior therapy can improve the quality of life and increase understanding of the disease in patients with irritable bowel syndrome. So, this intervention is effective in improving the signs used and can improve physical and mental performance to help people with irritable bowel syndrome.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جواد محمدی | javad mohammadi
dept of psychology, faculty of humanities, lorestan university, khorramabad, iran

سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه لرستان (Lorestan university)

امیر عزیزی | amir azizi
dept of psychology, faculty of humanities, lorestan university, khorramabad, iran
گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه لرستان (Lorestan university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2339-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات