مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۲۷-۳۴

عنوان فارسی بررسی فراوانی ژن ‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف نوع SHV و SHV-۱ در سویه‌ های اشرشیا‌کلی جدا شده از نمونه ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سنندج
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه ظهور ارگانیسم­های مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع­الطیف(ESBL) یکی از معضلات درمانی به شمار می­روند. بتالاکتامازهای وسیع­الطیف از جمله آنزیم­هایی هستند که عامل ایجاد مقاومت نسبت به آنتی­بیوتیک­های بتالاکتام محسوب می­شوند. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن­های SHV و SHV-1 در سویه­های اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع­الطیف جدا شده از افراد مبتلا به عفونت ادراری در شهرستان سنندج بود. مواد و روش­ها: تعداد 150 ایزوله اشریشیاکلی از بین 406 نمونه ادرار از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه­ها و بیمارستان­های شهرستان سنندج جدا گردید. همه­ی نمونه­های اشریشیاکلی با روش­های مرسوم بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام شد، از روش دیسک ترکیبی جهت انجام تست تاییدی تولید ESBL استفاده و نتایج با استاندارد CLSI مقایسه شد. در نهایت ایزوله­های ESBL مثبت توسط آزمایش PCR از نظر وجود و عدم وجود ژن SHV و SHV-1‌ بررسی شدند. یافته­ های پژوهش: از تعداد 150 ایزوله­ی اشریشیاکلی، مقاومت به آنتی­بیوتیک­های سفتریاکسون، پیپراسیلین، جنتامایسین، آمیکاسین، ایمیپنم، سیپروفلوکساسین، کاربنی­سیلین، سفپیم، سفتازیدیم، سفوتاکسیم به ترتیب برابر 29%، 5/58%، 66/4%، 10%، 33/25%، 66/34%، 26%، 22%، 26%، 66/26% بودند. 43 ایزوله(66/28%) ESBL مثبت و ازبین آنها 34 ایزوله(6/79%) دارای ژن SHV و 32 ایزوله(41/74%) دارای ژن SHV-1 بودند. بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج حاصل شده، فراوانی سویه­های مقاوم به آنتی­بیوتیک­ها و همچنین سویه­های مولد ESBL در شهرستان سنندج بالا است و یافتن راههایی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این سویه­ها ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اشریشیاکلی، بتالاکتاماز وسیع‌الطیف، SHV، SHV-1

عنوان انگلیسی The Prevalence of SHV and SHV-1 Type of Extended-Spectrum-Betalactamase Genes in Escherichia coli Strains Isolated from Urine Samples of Patients Referring to Health Centers of Sanandaj
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Today, emergence of extended spectrum betalactamase(ESBL) producing organisms are one of the health problems. Extended spectrum betalactamases are enzymes which cause the resistance to betalactam antibiotics. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern and prevalence of SHV and SHV-1 genes in ESBL- producing Escherichia coli isolated from urinary tract infection in Sanandaj. Materials & methods: 150 isolated Escherichia coli from 406 urinary samples from patients referring to health center of Sanandaj were collected. All Eschrichia coli samples were identified by conventional biochemical tests. Antibiotic susceptibility testing was performed by disk diffusion method. Combined disk was also utilized as a confirmatory test, and results were compared with CLSI standards. The ESBL positive isolates were investigated by PCR for detecting SHV and SHV-1 genes. Findings: From total of 150 Eschrichia coli isolates, resistance to ceftriaxone, pipracillin, gentamycin, amikacin, imipenem, ciprofloxacin, carbenicillin, cefepime, ceftazidime and cefotaxime were 29%, 58.5%, 4.66%, 10%, 33.25%, 34.66%, 26%, 22%, 26% and 28.66% respectively. 43 isolates were ESBL positive and among them 34 isolates (79.6%) contained SHV and 32 isolates (74.41%) had SHV-1 gene. Discussion & conclusions: According to the results, the pravalence of antibiotic resistant strains and also ESBL producing strains in Sanandaj is high and finding ways to prevent the spread of these stains is important.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شیداالسادات ذوالنوری | sheida sadat zonouri
dept of microbiology, faculty of sience,sanandaj branch, islamic azad university, sanandaj, iran
گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (Islamic azad university of sanandaj)

کامبیز داوری | kambiz davari
dept of microbiology, faculty of sience,sanandaj branch, islamic azad university, sanandaj, iran
گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (Islamic azad university of sanandaj)

ساکو میرزایی | sako mirzaii
dept of biochemistry facultyof sience, sanandaj branch, islamic azad university, sanandaj, iran
گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (Islamic azad university of sanandaj)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2726-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات