مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۳۵-۴۱

عنوان فارسی تعیین سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی(HBM) در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در معلمان دبیرستان های پسرانه شهر دهلران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماریهای قلبی عروقی علت اصلی ابتلا، مرگ و میر و ناتوانی در سراسر دنیا هستند. به دلیل اهمیت نقش معلمان در ارتقای سلامت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تعیین سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از بیماریهای قلبی - عروقی در معلمان دبیرستانهای پسرانه شهر دهلران در سال 1393 انجام گردید. مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی, روی 78 معلم دوره اول متوسطه شهر دهلران، که با روش سر شماری انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه حاوی سوالات دموگرافیک و سوالات مربوط به 6 سازه HBMبود.که روائی آن با استفاده از پانل متخصصان آموزش بهداشت انجام شد؛ جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از سازه ها جداگانه استفاده شد که دامنه آلفاکرونباخ 6 سازهHBM در این پرسشنامه از89/0-64/0 بود. پس از جمع آوری، داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 16 و بهره گیری ازآزمونهای آماری آنالیز واریانس و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: میانگینBMI معلمین84/24 بود. 75 درصد معلمان کارشناس، 91 درصد متاهل بودند. میانگین نمره راهنماهای برای عمل32/0±47/1 و خودکارآمدی 69/0±84/1 بود. ارتباط معناداری بین مدرک تحصیلی با شدت درک شده، سابقه کار با خودکارآمدی و شدت درک شده، وضعیت تاهل با منافع درک شده وجود داشت(05/0P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوی اعتقاد بهداشتی، بیماریهای قلبی عروقی، معلمان

عنوان انگلیسی Determining Health Belief Model Constructs to Prevent Cardiovascular Diseases among Teachers of Boys high Schools in Dehloran City
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: All around the world, cardiovascular disease is the main reason of mortality and disability, due to importance of teacher's role in health promotion. This research aimed at determining the Health Belief Model constructs to prevent cardiovascular disease among boys high schools teachers in Deloran in 2014. Materials & methods: This cross-sectional study performed among 78 of 10th grade teachers in Dehloran city which setected by census sampling method. The research's questionnaire included demographic information and items of six HBM constructs , which its validity has carried out by expert panel of health education. Meanwhile to determine reliability Cronbach's alpha coefficient separately for each component usedand the Cronbach's alpha range was from 0.64-0.89. The collected data analyzed by SPSS version16 using cross suitable statistical tests. Findings: the average of teachers' BMI was 24.84. seventy five percent of participants were experts and 91% were married. Average score of cues to ation was 1.47 ± 0.32 and self- efficacy was 1.84 ± 0.69 . There was a significant correlation between the perceived suseptibility, job experience with self-efficacy, marital status with perceived benefits (P< 0.05). Discussion & conclusions: The results revealed components status had undesirable in cues to action and action and self-efficacy. This important issue indicates the necessity of planning to improve the self-efficacy and cues to action among teachers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health belief model, Cardiovascular disease, Teachers

نویسندگان مقاله رحمت چتری پور | rahmat chatripour
dept of health, faculty of health, tehran university of medical sciences, tehran, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)

داود شجاعی زاده | davoud shojaeizadeh
dept of health, faculty of health, tehran university of medical sciences, tehran, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)

آذر طل | azar tol
dept of health, faculty of health, tehran university of medical sciences, tehran, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)

کورش سایه میری | kourosh sayehmiri
psychosocial injuries research center, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2584-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات