مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۷۲-۸۱

عنوان فارسی مطالعه علم سنجی تولیدات علمی حوزه پروتئومیکس در کشورهای آسیایی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science از ابتدا تا سال ۲۰۱۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: به منظور تدوین برنامه ‌های هدفمند و اصولی در جهت ارتقای سطح علمی کشور، سنجش و اندازه‌ گیری تولیدات علمی، امری کاملاً ضروری است، لذا در پژوهش حاضر به بررسی روند رشد تولیدات حوزه پروتئومیکس از ابتدا تا سال 2014 پرداخته شده است. مواد وروش‌ها: این مطالعه توصیفی و از نوع علم سنجی است. جامعه مورد مطالعه شامل 10018 مورد از تولیدات این حوزه در کشورهای آسیایی است که از طریق پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس گردآوری شده است و برای تحلیل درنرم افزار اکسل بار گزاری شد. تحلیل در دو مرحله صورت گرفته است. مرحله اول بررسی تولیدات از لحاظ سال انتشار، نوع مدرک، حوزه موضوعی، زبان، نویسنده، وابستگی سازمانی و کشورها است، مرحله دوم تحلیل استنادی این تولیدات است. یافته‌های پژوهش: اولین مقاله در حوزه پروتئومیکس درسال 1997 منتشر شده است که در سال 2013 (1373 مورد (به بیشترین میزان خود می‌رسد. تحلیل داده‌ ها نشان داد که از مجموع 10018 مدرک در حوزه پروتئومیکس در کشورهای آسیایی، 8223 مدرک (82.08%) به صورت مقاله هستند و 9751 مدرک (97.33%) نیز به زبان انگلیسی منتشر شده است. جمهوری خلق چین با 4315 مدرک (43.17%) و ژاپن با 1891 مدرک (18.87%) پر تولید ترین کشورهای آسیایی هستند. پر تولید ترین نویسنده در حوزه پروتئومیکس، Zhang Y با 157 مدرک (1.56%) از کشور جمهوری خلق چین است. حوزه بیوشیمی سلولی با 4586 مدرک (45.77%) جزو فعال‌ ترین حوزه‌های موضوعی در پروتئومیکس هستند. تحلیل استنادی تولیدات حوزه پروتئومیکس نشان داد که از سال 1997 تا 2014، شاخص هرش برای 10018 مدرک، 120، و میانگین استناد به هر مقاله در هر سال 13.32 است. پر استناد ترین مقاله در این حوزه متعلق به Matsuoka و همکارانش است که 1175 بار به آن استناد شده است. بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه توانست روند رشد کمی و کیفی تولیدات حوزه پروتئومیکس را مشخص نماید. با بررسی تولیدات علمی این حوزه مشخص شد که میزان خود استنادی نویسندگان این حوزه بسیار گزارش شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Scientometrics Study of Proteomics Documents in Asian Countries on Web of Science during 2014
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: In order to develop targeted programs to promote the country's scientific principles, it is necessary to measure scientific production. So, the present research is an attempt to describe the publication trends of proteomics scientific document based on Web of Science reports. Materials & methods: The population under study was composed of 10018 documents on proteomics in Asian countries based on Web of Science reports and for analyzing data, Microsoft Excel was used. The analysis was conducted in two stages. The first stage was the review of the year of publication, document type, subject, language, author, affiliation and country. The second stage was citation analysis. Findings: With a negligible amount of fluctuation, the number of publications on proteomics has increased steadily over the years, with the greatest number in 2013. The analysis of data based on document types indicated that, of 10018 documents, 8223 were articles (82.08%). 9751 documents (97.33%) were published in English .The People's Republic of China with 4315 documents (43.17%), Japan with 1891 documents (18.87%) were the most prolific countries. Thematically, the greatest number of documents was produced in Biochemistry Molecular with 4586 documents (45.77%). Citation analysis showed that H-index for total documents is 120 and average citations per item are 13.32. The most cited paper belongs to Matsuoka and colleagues who have been received 1175 citation. Discussion & conclusions: This study could determine the growth of qualitative and quantitative proteomics field production. Survey on proteomics documents clarifies that the self-citation rate is high in this area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شادی اسدزندی | shadi asadzandi
dept of medical library and information science, faculty of health management and information sciences, iran university of medical sciences, tehran, iran
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2471-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات