مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۹۱-۱۰۰

عنوان فارسی سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه دِرمنه ) Artemisia tschernieviana (و بررسی سمیت سلولی آن روی رده های سلولی سرطانی کولون (HT۲۹) و نرمال (HEK۲۹۳)
چکیده فارسی مقاله مقدمه : امروزه، علی ­رغم کاربرد های بسیار گسترده نانو مواد، اطلاعات محدودی در رابطه با اثرات آن ها بر سلامت بشر در دسترس می باشد. هدف از انجام این تحقیق، سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهی و ارزیابی سمیت آن بر روی رده های سلولی سرطان کولون HT29 و نرمال HEK293 می باشد. مواد و روش ها: سنتز نانو ذرات نقره از روش رسوب گذاری با احیای یون های نقره توسط عصاره گیاهی درمنه انجام گرفت. نانو ذرات نقره با استفاده ازآنالیز طیف سنجی مرئی فرا بنفش، میکروسکوپ الکترونی گذاره و روبشی تایید شدند. اثرات سمیت سلولی نانو ذرات بر روی سلول ها با روش رنگ سنجی MTT طی 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ­های پژوهش: وجود پیک در طول موج 430 نانومتر برای نانو ذرات نقره سنتز شده با آنالیز طیف سنجی مرئی فرا بنفش تایید شد. مطالعه ریخت شناسی روی اندازه و شکل نانو ذرات نقره نشان داد که نانو ذرات شکل کروی داشته و اندازه ای بین 10 تا 30 نانومتر قطر دارند. نتایج MTT نشان داد که اثر ضد تکثیری نانو ذرات بستگی به غلظت نانو ذره نقره سنتز شده دارد. تیمار رده سلولی سرطانی HT29 و نرمال HEK293 با نانو ذرات سنتز شده در غلظت 100 میکرو گرم در میلی لیتر در مدت 24 ساعت به ترتیب سبب کاهش بقای سلول ها به میزان 02/1 ± 55/18 (001/0P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نانو ذرات نقره، سنتز سبز، سمیت سلولی، سرطان کولون

عنوان انگلیسی Green Synthesized of Silver Nanoparticles Using Artemisia tschernieviana Extract and Evaluation of Cytotoxicity Effects on Human Colon Cancer (HT29) and Normal (HEK293) Cell Lines
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Nowadays, despite a different application of nanomaterials, there is a little information about their impact on human health. The current study deals with the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) and evaluation of their cytotoxicity activity on human colon cancer (HT29) and human embryonic kidney (HEK293) cell lines. Materials & methods: The AgNPs was obtained from plant extract as a reducing and capping agent under green synthesis method. The AgNPs was confirmed by Ultraviolet-visible (UV-vis), transmission electron microscopy (TEM), and scanning electron microscopy (SEM). The cytotoxicity effect of AgNPs on cell lines was evaluated by using MTT assay after 24 hours. Findings: The fabricated AgNPs were monitored characteristic surface Plasmon resonance peak at around 430nm. The morphological study on size and shape of AgNPs demonstrated that the particles were of spherical shape with varying sizes ranging from 10 to 30 nm. MTT assay revealed a dose-dependent anti-proliferative effect of AgNPs. At 100mg/mL of synthesized AgNPs treated for 24 hours, the viability of HT29 and HEK293 cells was reduced to 18.55±1.02 (P< 0.001), and 44.40±0.81 (P< 0.01), respectively. Discussion & conclusions: Based on the current results, the green synthesized AgNPs show more inhibitory effect on colon cancer cells than the normal cells.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله AgNPs, Green synthesis, Cytotoxicity, Colon cancer

نویسندگان مقاله حوریه خلیلی | hourieh khalili
dept of genetics and biotechnology, faculty of biological science, islamic azad university, varamin-pishva branch, varamin, iran
گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

فهیمه باغبانی آرانی | fahimeh baghbani arani
dept of genetics and biotechnology, faculty of biological science, islamic azad university, varamin-pishva branch, varamin, iran
گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ورامین و پیشوا (Islamic azad university of varamin va pishva)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3243-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده biotechnology|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات