مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۰۱-۱۱۴

عنوان فارسی اثرات محافظتی سیمواستاتین در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در بافت بیضه موش
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دوکسوروبیسین، به عنوان یک ترکیب ضد سرطان به طور گسترده مورد استفاده قرار می ‌گیرد و با آسیب بافت بیضه و ناباروری در ارتباط می‌باشد. این مطالعه در راستای آشکار نمودن اثرات محافظتی احتمالی سیمواستاتین به عنوان یک داروی پایین آورنده چربی واجد فعالیت های آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی در برابر تغییرات مورفومتریک- استریولوژیکی بیضه ناشی از درمان با دوکسوروبیسین در موش ‌ها صورت پذیرفت. مواد و روش‌ها: موش های نر، با سن پنج هفته، به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی تقسیم شدند. دوکسوروبیسین به دو گروه از موش‌ها در 5 نوبت به روش داخل صفاقی در طی یک دوره 4 هفته‌ای (با دوز 4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تزریق شد. یکی از این گروه‌ها داروی سیمواستاتین را در 5 نوبت به صورت خوراکی (با دوز 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) همراه با دوکسوروبیسین دریافت نمود. گروه شاهد تحت درمان با حلال و گروه شاهد دریافت کننده سیمواستاتین نیز در نظر گرفته شدند. ارزیابی مورفومتریک با استفاده از عدسی چشمی مدرج کالیبره شده انجام گرفت. یافته های پژوهش: ارزیابی ‌های هیستو مورفومتریک کاهش قابل توجهی را در قطر لوله‌ های اسپرم ساز و ارتفاع اپی­تلیوم این لوله ها به همراه افزایش ضخامت کپسول بیضه و اتساع فضای بینابینی در موش‌های تحت درمان با دوکسوروبیسین نشان دادند(05/0> P). تمام فراسنجه‌های مذکور متعاقب تجویز همزمان سیمواستاتین به شکل قابل توجهی بهبود یافتند(05/0> P). بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که سیمواستاتین ممکن است نقشی محافظتی در برابر تغییرات مورفومتریک- استریولوژیکی ناشی از دوکسوروبیسین در بیضه موش داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دوکسوروبیسین، سیمواستاتین، بیضه، موش

عنوان انگلیسی Protective Effects of Simvastatin against Doxorubicin-Induced Changes in Mice Testicular Tissue
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Doxorubicin (DOX), a widely used antineoplastic compound, is associated with testicular damage and infertility. This study was carried out to disclose the possible preventive effects of simvastatin (SIM), a lipid lowering agent with antioxidant and anti-inflammatory activities, against testicular morphometric-stereological changes due to DOX treatment in mice. Materials & methods: Male mice, five weeks old, were randomly divided into four groups of six mice each. The DOX was administered to two groups of mice in 5 equal intraperitoneal injections over a period of 4 weeks (4 mg/kg). One of these groups received 5 equal oral doses of SIM (12 mg/kg) along with DOX. A vehicle-treated control group and a SIM control group were also included. Morphometric measurement was determined using calibrated ocular micrometer. Findings: Histomorphometrical examinations revealed significant reductions in the seminiferous tubules diameters and their epithelial heights along with an increase in testicular capsule thickness and interstitial space widening in DOX-treated mice. All above-mentioned parameters recovered significantly by SIM co-administration. Discussion & conclusions: These results indicated that SIM may have a preventive role against morphometric-stereological changes caused by DOX in mouse testis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Doxorubicin, Simvastatin, Testis, Mouse

نویسندگان مقاله غلامرضا نجفی | golamreza najafi
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmiauniveraity, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

علی شالیزار جلالی | ali shalizar jalali
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmiauniveraity, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

مهلا محمدی | mahla mohammadi
dept of basic sciences, faculty of veterinary medicine, urmiauniveraity, urmia, iran
گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3705-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات