مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۱۵-۱۲۵

عنوان فارسی اثر مصرف منیزیوم خوراکی بر مقدار پروتئین واکنشی C و پروفایل لیپیدی خون در مبتلایان به دیابت نوع دو
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت یکی از بیماری­ های مزمن بوده که با تغییرات مواد ریز مغذی از جمله کاهش منیزیم، افزایش التهاب و از طرفی اختلال در متابولیسم لیپیدها همراه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف منیزیم خوراکی بر پروفایل لیپیدی، تنظیم قند خون و میزان التهاب در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (16 مرد و 24 زن) مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سقز به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران گروه مورد به مدت یک ماه روزانه mg200 منیزیم و گروه شاهد دارونما دریافت نمودند. بلا فاصله قبل و بعد از دوره درمان از افراد مورد مطالعه جهت تعیین قند خون، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)، منیزیوم و پروفایل لیپیدی نمونه خون گرفته شد. یافته ­های پژوهش: در این مطالعه بین سطح سرمی منیزیوم و مقدار CRP همبستگی منفی دیده شد (01/0>P). ارتباط معکوسی نیز بین منیزیم و سطح سرمی HbA1c وجود داشت (05/0>P). در افراد گروه درمان میانگین قندخون و میزان هموگلوبین گلیکوزیله به صورت معنی ­داری کاهش یافت(001/0P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دیابت نوع دو، التهاب، منیزیم، پروفایل لیپیدی

عنوان انگلیسی Effect of Dietary Magnesium Intake on Serum Levels of C-reactive Protein and Lipid Profile in Patients with Type II Diabetes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Diabetes is a chronic disease with changes in micro-nutrients, including decrease of magnesium levels, increase of inflammation and impair of lipid metabolism. The aim of this study was to investigate the effect of magnesium on the lipid profile, blood sugar and inflammation in patients with diabetes type 2. Materials & methods: This interventional study was performed on 40 patients with type II diabetes (16 men and 24 women). Cases were divided randomly into two groups: treatment group 200 mg magnesium daily for a month and control group placebo received. Immediately before and after the treatment period blood samples were taken to determine the FBS, HbA1C, magnesium and lipid profile. Findings: In this study, there was a negative correlation between serum levels of magnesium and CRP. Also an inverse relationship between magnesium and serum levels of HbA1c were observed. In treatment group mean of glucose (FBS) and glycosylated hemoglobin (HbA1C) both decreased significantly (p< 0.001). In treatment group serum TG and LDL decreased significantly (p< 0.05) and HDL levels increased (p< 0.001). Discussion & conclusions: The results showed that oral administration of magnesium in patients with diabetes type II reduces inflammation, improves lipid profile and regulates blood sugar. It seems that oral magnesium intake for a month can be effective in correcting the lipid profile of patients with type II diabetes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Diabetes, Magnesium, Lipid profile, Inflammation

نویسندگان مقاله سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی | soheila ebrahimi vosta kalaee
depat of biology, faculty of science, payame noor university, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

ژیلا حاجی پور | zhila hajipoor
depat of biology, faculty of science, payame noor university, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

معصومه اسدی | masoumeh asadi
depat of physiology, faculty of medicine, ilam medical sciences university, ilam, iran
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2814-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده physiology|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات