مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۳۳-۱۴۳

عنوان فارسی بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته به روش پروکسن به ‌منظور حذف ۴ – کلرو فنل از محیط ‌های آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: 4- کلرو فنل، یکی از آلاینده‌ های رایج در فاضلاب تولیدی صنایع شیمیایی و پتروشیمی است. این ماده به دلیل حضور کلر و حلقه­ی بنزنی در آن، در برابر تجزیه­ ی بیولوژیکی مقاوم است. روش‌ های متعددی برای حذف این آلاینده در محیط، مورد استفاده قرار گرفته است که در این میان، روش ‌های اکسیداسیون پیشرفته قابلیت بیشتری دارد. در این تحقیق، روش پروکسن (پر اکسید هیدروژن با ازن) برای حذف4- کلرو فنل مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه­ ی تجربی، پارامتر های pH، غلظت‌ اولیه ­ی 4- کلرو فنل، زمان تماس و غلظت اکسنده (H2O2) در فرایند پروکسن برای حذف 4- کلرو فنل مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش‌ ها در شرایط بهینه بر روی محلول واقعی (پساب کارخانه ­ی زغال شویی) نیز انجام گرفت. تجزیه ‌وتحلیل داده ‌ها نیز با استفاده از نرم ‌افزار Microsoft Office 2013 و با نرم افزار SPSS15 انجام شد. یافته‌های پژوهش: حداکثر بازده حذف 4-کلرو فنل در شرایط بهینه شامل 9 pH=، زمان تماس 30 دقیقه، غلظت ازن 09 /0 گرم بر ساعت، غلظت اولیه ­ی 4- کلرو فنل ppm100 و غلظت بهینه ­ی ­M001/0 H2O2=، در محلول سنتتیک 8/96٪ به دست آمد. در شرایط بهینه راندمان حذف در محلول واقعی، 65/92% بود. بحث و نتیجه‌گیری: اکسیداسیون پیشرفته به روش پروکسن فرایند مناسبی جهت حذف 4- کلرو فنل بوده و قادر است این ماده را با راندمان 65/92 درصد از فاضلاب واقعی حذف نماید، بنابراین می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت تصفیه آب و فاضلاب های آلوده به این آلاینده به کار رود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of the Efficiency of Proxone Method as Advanced Oxidation Process to Remove 4-Chlorophenol from Aqueous Solution
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: 4-chlorophenol is one of the common contaminants in wastewater resulted from chemical and petrochemical industries. This matter is resistant to biodegradation due to presence of chlorine and benzene ring in its structure. Various methods have been used to remove this contaminant from environment but the advanced oxidation techniques are more capable. In this study, proxone method (hydrogen peroxide plus ozone) was investigated to remove, 4-chlorophenol. Materials & methods: This study is experimental and some parameters including pH, 4-chlorophenol initial concentrations, contact time, and the concentrations of oxidant (H2O2) during proxone process were investigated to remove 4-chlorophenol. All tests were conducted on actual solution (effluent of coal cleaning plant). Microsoft Office Excel 2013 software and SPSS 15 were used for data analysis. Findings: The maximum removal efficiency of 4-chlorophenol at optimum condition (including pH=9, contact time=30 minutes, ozone concentration=0.09 g/hr, the initial concentration of 4-chlorophenol=100 ppm, the optimum concentration of H2O2=0.001 molar) were achieved 96.8% and 92.65% for synthetic and actual solution, respectively. Discussion & conclusions: Advanced oxidation, according to Peroxone method is a suitable way to remove 4-chlorophenol and is able to remove this material from actual wastewater with efficiency of 92.65%. So, this method can be used for water purification and contaminated wastewater with this pollutant.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد ملکوتیان | mohammad malakootian
dept of environmental health engineering research center, kerman university of medical sciences, kerman, iran
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

خدیجه گل میرزایی | khadije golmirzaee
department of environmental health, faculty of public health, kerman university of medical sciences, kerman, iran
گروه بهداشت محیط، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

مهشید لولویی | mahshid loloei
dept of environmental health engineering research center, kerman university of medical sciences, kerman, iran
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2457-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات