مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۴۴-۱۵۵

عنوان فارسی ارائه روش تلفیقی جهت رتبه ‌بندی شهرستان‌ های استان ایلام در زمینه برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: برخورداری و توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی در نواحی مختلف جغرافیایی لازمه موفقیت برنامه ‌های توسعه ملی هر کشور می‌ باشد. این مطالعه به رتبه ‌بندی شهرستان ‌های استان ایلام در زمینه برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، برخورداری از 14 شاخص خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان‌ های استان ایلام در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ‌ها به روش کتابخانه‌ای و از طریق مرکز آمار ایران جمع آوری شد. رتبه بندی شهرستان‌ها با استفاده از 5 روش (اسکالوگرام، تاکسونومی عددی، امتیاز استاندارد شده، نا موزونی موریس و تاپسیس) با بهره گیری از نرم افزار Excel 2010 صورت گرفت و از آنجایی که رتبه ‌بندی روش‌های مذکور با یکدیگر متفاوت بود، از یک روش ترکیبی، به نام کپ لند برای ارزیابی نهایی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش: نتایج حاکی از آن است که برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در استان ایلام به صورت متوازن نبوده و اختلاف زیادی بین شهرستان ‌ها مشاهده گردید. نتایج روش کپ لند نشان داد که بالا ترین میزان برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی براساس امتیاز در استان (برخوردار ترین شهرستان) متعلق به شهر ایلام و پایین ‌ترین میزان برخورداری (محروم ‌ترین شهرستان) به شهر ملکشاهی تعلق داشت. بحث و نتیجه‌گیری: همان طور که نتایج نشان می ‌دهد، خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز استان تجمیع شده و مهم‌ ترین عامل در توزیع نا برابر خدمات بهداشتی و درمانی، اغلب سیاست‌هایی هستند که منجر به ایجاد و توسعه خدمات در مراکز استان‌ ها و شهر های بزرگ می ‌شوند. نتایج این مطالعه می‌تواند ضمن ارائه تصویری از وضعیت فعلی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، تصمیم گیری آگاه از شواهد (هم در سطح ملی و هم در سطح محلی) را برای سیاست گذاران تقویت نماید. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Providing an Integrated Method For Ranking the Townships of Ilam Province in Terms of Health Care Services Enjoyment
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Equitable distribution of health care services is prerequisite of success to the national development programs. This study was conducted to assess the townships of Ilam province in terms of enjoyment of health care services. Materials & methods: This cross-sectional study was carried out in Ilam province using 14 health care services indices. Data were collected by a data collection form made by the researcher using statistical yearbook of Statistical Center of Iran (SCI) in 2011. Ilam townships were assessed with 5 methods using Microsoft Excel 2010 (disharmonious index of Morris; standardized score; Scalogram; Numerical Taxonomy; TOPSIS) and given the different methods did not reach a general consensus, Copeland's method was used. Findings: The findings indicated that there existed unequal distribution of health care services across the townships of Ilam province. According to the Copeland method, Ilam and Malekshahi townships have been ranked the first and last regarding the enjoyment of health care services, respectively. Discussion & conclusions: As a result, health care services have been settled in the provincial center (Ilam Township). The policies leading to the development of health care services in large cities are the major important factors in the unequal distribution of health care services. The results of this study can provide illustration of current situation of enjoyment of the health care services and promote the evidence-informed decision making (in national and local levels) for policymakers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدی جعفری | mehdi jafari
health management and economics research center, iran university of medical sciences, tehran, iran
مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran university of medical sciences)

سید میثم موسوی | seyyed meysam mousavi
dept of health management and economics, faculty of public health, tehran university of medical sciences, tehran, iran
گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran university of medical sciences)

مینا انجم شعاع | mina anjomshoa
dept of health services management, faculty of health management and information sciences, iran university of medical sciences, tehran, iran
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)

محمد عزتی اثر | mohamad ezati asar
dept of health management and economics, faculty of public health, tehran university of medical sciences, tehran, iran
گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

قاسم رجبی واسوکلایی | ghasem rajabi vasokolaei
dept of health care management, faculty of allied medical sciences, tehran university of medical sciences, tehran, iran
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)

جمیل صادقی فر | jamil sadeghifar
dept of health education, faculty of public health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tehran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2105-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات