مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۵۶-۱۶۵

عنوان فارسی بررسی تغییرات آنزیم های تروپونین و کراتینین کیناز همراه با ضایعات پاتولوژیک بافت های قلب و مغز در مسمومیت تجربی با گیاه خر زهره (Neirum oleander) در موش صحرایی ویستار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: گیاه خر زهره (Neirum oleander) که به طور وسیع در جهان کشت می شود، در سراسر کشور ما نیز یافت می شود. نکته مهم در مورد این گیاه این است که قسمت های مختلف آن برای انسان و حتی حیوانات فوق العاده سمی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی‌ آثار توکسیک عصاره الکلی گیاه اولئاندر بر تغییرات سطوح آنزیم های تروپونین و کراتینین کیناز در کنار بررسی ضایعات پاتولوژیک بافتهای قلب و مغز است. مواد و روش ها: در این مطالعه، دوز های مختلف عصاره الکلی گیاه (چهار دوز10، 5/12، 15 و 20 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن (ml/BW)) به گروه های هشت تایی رت خورانده شد. در روزهای مختلف، به منظور بررسی تغییرات آنزیم های مرتبط با آسیب های قلبی و مغزی این گیاه، آنزیم های تروپونین قلبی و کراتینین کیناز (CK)، از حیوانات خونگیری به عمل آمد. در نهایت، به منظور بررسی ضایعات هیستو پاتولوژیک، از هر گروه پنج موش یوتنایز شد و از بافت های مغز و قلب نمونه برداری انجام شد. یافته های پژوهش: نتایج مطالعه اختلاف آماری معنی داری (05/0P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of Troponin and Creatinine Kinase Changes Associated with Heart and Brain Pathological Lesions Due to Experimental Toxicity of Nerium oleander in Wistar Rat
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Nerium oleander is widely cultivated around the word, and also it is found across our country. All parts of this plant are considered toxic and can poison humans and livestock. The present study was carried out to study cardiac and neurotoxicity effects of oral administration of N. oleander extract in Wistar rat. Materials & methods: In this study, the toxic effects of this plant were determined by measuring serum levels of the biochemical parameters including troponin and creatinine kinase (CK). Moreover, histopathological examination was performed on the vital organs including heart and brain. Findings: CK and troponin were 6-7 and 11 times higher in comparison with control group (P< 0.05), respectively. In the heart, hyperemia, hemorrhage and myofibrolysis were observed without infiltration of inflammatory cells. Pathological lesions in the brain included hyperemia associated with perivascular and perineuronal edema. Interestingly, in rats with higher toxicity doses, multifocal hemorrhage and liqufactive necrosis were seen in the brain. Discussion & conclusions: According to results of the present study, it seems that N. oleander poisoning can induce acute cardiac toxicity and neurotoxicity which are confirmed with the present biochemical and histopathological findings.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سارا بصیری | sara basiri
dept of food hygiene, faculty of veterinary medicine, shiraz university, shiraz, iran
گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

منیره خردادمهر | monire khordadmehr
dept of pathobiology, faculty of veterinary medicine, tabriz university, tabriz, iran
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

رویا شهبازی | roya shahbazi
dept of pathobiology, faculty of veterinary medicine, tabriz university, tabriz, iran
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

مریم منصوریان | maryam mansourian
razi vaccine and serum research institute, shiraz, iran
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز، شیراز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3514-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات