مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۶۶-۱۷۲

عنوان فارسی بررسی شیوع پلی مورفیسم ژن مهار کننده فعال کننده پلاسمینوژن-۱ در بیماران مبتلا به تومور های تیروئیدی از شمال غرب ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: همراهی پلی مورفیسم PAI-1 با افزایش خطر ابتلا به انواع بدخیمی ها در مطالعات متعددی، نشان داده شده است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شیوع پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G در بیماران مبتلا به تومور های تیروئیدی در شمال غرب ایران می باشد. مواد و روش ها: در یک مطالعه ی مورد – شاهدی، نود بیمار مبتلا به تومور تیروئیدی و 180 فرد سالم از جمعیت شمال غرب ایران انتخاب شدند. استخراج DNA از خون محیطی نمونه ها انجام گردید و پلی مورفیسم 4G/5G ژن PAI-1 به وسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ های پژوهش: توزیع ژنوتیپ بین بیماران (33/13%4G/4G=، 33/63%4G/5G= و 33/23%5G/5G=) و در گروه کنترل (22/17%4G/4G=، 22/67%4G/5G= و 55/15%5G/5G=) بود. علاوه بر این فرکانس آلل های 4G و5G بین بیماران (45% و 55%) و در گروه کنترل (83/50% و 16/49%) محاسبه گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که فرکانس های ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G تفاوت معنی داری را بین بیماران مبتلا به تومور های تیروئیدی و افراد گروه کنترل در جمعیت مورد مطالعه ما نداده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پلی مورفیسم، سیستم فعال کننده پلاسمینوژن، تومور های تیروئیدی

عنوان انگلیسی Evaluating the Prevalence of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Gene Polymorphism in Patients with Thyroid Tumors from North West of Iran
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Association of PAI-1 polymorphisms with the increased risk of various malignancies has been shown in numerous studies. Therefore, the aim of the current study is to evaluate the prevalence of PAI-1 4G/5G polymorphism in patients with thyroid tumors from North West of Iran. Materials & methods: Ninety patients with thyroid tumors and 180 healthy controls were selected from North West of Iran. DNA was extracted from peripheral blood samples and 4G/5G polymorphism of the PAI-1 gene was evaluated by polymerase chain reaction using specific primers. Findings: Genotype distribution between patients was (4G/4G=13.33%, 4G/5G=63.33% and 5G/5G=23.33%) and controls (4G/4G=17.22%, 4G/5G=67.22% and 5G/5G=15.55%). Additionally, the frequencies of the 4G and 5G alleles between patients were (45% and 55%) and control group (50.83% and 49.16%). Discussion & conclusions: Results indicate that the genotypic and allelic frequencies of PAI-1 4G/5G polymorphism showed no significant difference between patients with thyroid tumors and control individuals in this cohort.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Polymorphism, Plasminogen activation system, Thyroid tumors

نویسندگان مقاله مهدیه یونسی | mahdieh younesi
dept of animal biology, faculty of natural sciences, tabriz university,tabriz, iran
گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

محمدعلی حسین پور فیضی | mohammadali hosseinpour feizi
dept of animal biology, faculty of natural sciences, tabriz university,tabriz, iran
گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

ناصر پولادی | nasser pouladi
dept of biology, faculty of sciences, azarbaijan shahid madani university, tabriz, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2825-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده genetics|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات