مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۸۱-۲۰۶

عنوان فارسی بررسی میانگین نمره اضطراب در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: اضطراب یکی از احساسات عاطفی انسان است که اگر این احساس شدت یابد ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر شود. تا کنون برآورد کلی از میانگین نمره اضطراب در جامعه ایرانی گزارش نشده است، هدف از این مطالعه برآورد میانگین نمره اضطراب در ایران به روش مرور سیستماتیک و متاآنالیز می باشد. مواد و روش‌ها: جستجو با استفاده از کلیدواژه های اضطراب، نگرانی، استرس، افسردگی در بانک های اطلاعاتی خارجی P‌ubmed، Scopuse، ISI، Google Scholarو بانک های اطلاعاتی داخلیSID ،Medlib ، Iranmedex، Magiran انجام شد. داده ها با استفاده از روش متا آنالیز (مدل اثرات تصادفی) تحلیل گردیدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخصI2 بررسی شد. داده ها با نرم افزار STATA Ver.11 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از 175 مقاله مورد بررسی با حجم نمونه 29839 نفر، که در طی سال های 1378 تا 1395 انجام شده بود، میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب 46/29 ( فاصله اطمینان 95% : 74/24 تا 18/34 ) برآورد شد. میانگین نمره اضطراب در زنان 96/25، مردان 00/24، افراد متاهل 13/13، افراد مجرد 34/13بود. همچنین میانگین نمره اضطراب آشکار 81/45، اضطراب پنهان 13/45، استرس51/10 و افسردگی37/11برآورد گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، میانگین نمره اضطراب در ایران بالا می باشد. همچنین میانگین نمره اضطراب در زنان بیشتر از مردان و در افراد مجرد و متاهل تفاوت معناداری نداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضطراب، نگرانی، استرس، افسردگی.

عنوان انگلیسی The Average Review Score of Anxiety in Iran: Systematic Review and Meta-Analysis
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the human emotional feelings is anxiety and if this feeling becomes severe, it may lead to undesirable results. A general estimation of mean score of anxiety has not reported in Iranian society up to now. This study aims at estimating the mean score of anxiety in Iran by the systematic review and meta-analysis method. Materials and methods: Searching was conducted using the keywords of Anxiety,Concerns,Stress,Depression and Iran in foreign databases of Pub med, Scopus, ISI, and google scholar as well as domestic ones including SID, Medlib, Magiran and Iran medex. The data were analyzed using the meta-analysis method (the random effects model). The disharmony of the studies was investigated using the I2 index. The data were analyzed by the STATA Ver.11 software. Findings: Of 174 articles under investigation with the sample of 29839 people during years 1999 to 2016, mean score and standard deviation of anxiety was estimated to be 29.46 (Confidence interval 95%: 24.74 to 34.18). Mean score of Anxiety was estimated to be 25.96 in women, 24.00 in men, 13.13 in married people and 13.34 in singles. Mean score of apparent anxiety 45.81, hidden anxiety 45.13, stress 10.51 and depression 11.37 were estimated as well. Discussion & conclusions: According to result of the study, mean score of anxiety is high in Iran. Furthermore, it is more in women than in men and there is not a significant difference between the married people and singles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anxiety, Concerns, Stress, Depression, Iran

نویسندگان مقاله دیانا ساروخانی |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

رضا ولی زاده |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

کورش سایه میری |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

رضا نوروزی |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

ماندانا ساروخانی |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

شیرین جاوید |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2180-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات