مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۳۳-۴۴

عنوان فارسی بررسی اثرات فرولا اسزوویتسیانا (.Ferula szowitsiana L) بر پارامترهای سیستم آنتی اکسیدانی در هیپوکامپ رت های نر به دنبال القاء بیماری مالتیپل اسکلروزیس
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس اکسیداتیو، نتیجه عدم تعادل بین رادیکال­های آزاد و سیستم آنتی اکسیدانی بدن می­باشد. افزایش استرس اکسیداتیو در مغز موجب اختلال در فعالیت­های مغزی، مرگ نورون­ها و بیماری­هایی چون مالتیپل اسکلروزیس (MS) می­شود. در این مطالعه، اثر حفاظتی گیاه فرولا اسزوویتسیانا در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق درون بطنی مغزی اتیدیوم بروماید بررسی شد. مواد و روش­ها: با تزریق مستقیم سم اتیدیوم بروماید ( 01/0 %) به ناحیه ی CA1 تشکیلات هیپوکامپی القای MS صورت گرفت. یک هفته بعد از القای MS گروه­های تیمار عصاره­ی الکلی فرولا اسزوویتسیانا را به صورت ریزتزریق و به مدت 3 روز و با دو دوزg/rat µ 5 وg/rat µ 10دریافت کردند. درخاتمه، از هیپوکامپ نمونه برداری شد و شاخص­های استرس اکسیداتیو سنجش شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده­های به دست آمده با روش آنالیز واریانس یک­طرفه انجام شد. یافته­های پژوهش: تزریق داخل هیپوکامپی سم اتیدیوم بروماید به طور معنی­داری موجب افزایش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی(001/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Effects of Ferula Szowitsiana (Ferula szowitsiana L.) on Antioxidant System Parameters in the Hippocampus of Male Rats to Follow Inducemultiple Sclerosis Disease
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Oxidative stress is resulting from the imbalance between free radicals and antioxidant system of the body. Increased oxidative stress in the brain causes impaired brain activity, neuronal death, and diseases such as multiple sclerosis (MS). In this study, the protective effect of Ferula szowitsiana plant against oxidative stress caused by cerebral ventricular injection of ethidium bromide was evaluated. Materials & methods: With direct single injection of 0.01 % ethidium bromide (EB) into the Cornu ammonis (CA1) of hippocampal formation the induction of MS was done. One week after MS induction, animals received intrahippocampal (5 μg/rat and 10 μg/rat) administration of the extract for 3 consecutive days. At the end, the bilateral hippocampi was dissected and used for the measurement of oxidative stress markers. Statistical analysis of the obtained data was performed using one-way ANOVA. Findings: Hippocampal injection of EB caused significant increment of total antioxidant capacity (p< 0.001) and activity of antioxidant enzymes SOD and decrease activity of CAT (p< 0.01). Short-term local injection of Ferula szowitsiana extract significantly reduced the total antioxidant capacity (p< 0.001) and activity of CAT and SOD enzymes (p< 0.001) to the normal levels. Discussion & conclusions: The results of the present study show that local injection of EB cause increasing production of the free radicals. The Ferula szowitsiana extract as a potent antioxidant modulates oxidative stress markers, probably through scavenging of reactive oxygen species )ROS( and clearing of free radicals from the cellular milieu.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سمیه عبدی | somayeh abdi
department of animal biology, .dept. of animal biology, faculty of natural sciences, tabriz university, tabriz, iran
گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده ی علوم طبیعی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

حمیرا حاتمی نعمتی | homira hatami nemati
department of animal biology, .dept. of animal biology, faculty of natural sciences, tabriz university, tabriz, iran
گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده ی علوم طبیعی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

رقیه خاکپای | roghayeh khakpay
department of animal biology, .dept. of animal biology, faculty of natural sciences, tabriz university, tabriz, iran
روه زیست شناسی جانوری، دانشکده ی علوم طبیعی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)

غلامرضا دهقان | gholam reza dehghan
department of animal biology, .dept. of animal biology, faculty of natural sciences, tabriz university, tabriz, iran
روه زیست شناسی جانوری، دانشکده ی علوم طبیعی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تبریز (Tabriz university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2773-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418866.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده biology|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات