مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۴۵-۵۳

عنوان فارسی پیش آگهی بیماران دارای هیپومنیزیمی بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در ارتباط با نمره APACHE II, APACHE III, SOFA
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پیش آگهی بیماری یکی از اطلاعات حائز اهمیت برای ارائه دهندگان خدمات پزشکی، بیماران و بستگان آن ها در بیمارستان است. در این راستا برای پیش بینی میزان مرگ و میر و ناخوشی روش های مختلف مانند سیستم های گوناگون نمره دهی وضعیت فیزیولوژیک و شدت ناخوشی و نیز ارتباط سطح منیزیم سرم با مرگ و میر مطرح و بررسی شده است. ولی ارتباط این عوامل با یکدیگر و با پیامد بیماری به خوبی مشخص نیست. هدف مطالعه حاضر «مقایسه پیش آگهی بیماران دارای سطح منیزیم طبیعی و پایین بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در ارتباط با نمره APACHE II, APACHE III, SOFA» است. مواد و روش ها: این مطالعه مشاهده ای هم گروهی آینده نگر طی 18 ماه در بخش مراقبت ویژه جنرال بزرگسال انجام شد. بیماران واجد شرایط(180 نفر) در دو گروه سطح منیزیم سرم طبیعی یا پایین به روش سرشماری وارد مطالعه و تا زمان ترخیص یا فوت پیگیری شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و چک لیست بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: طبق نتایج بیش از نیمی از کل بیماران، مذکر بودند. بیماران دچار هیپومنیزیمی در مقایسه با بیماران دارای سطح منیزم سرم طبیعی، نمره SOFA و APACHE III بالاتری داشتند. ولی نمره APACHE II دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت. بعلاوه مرگ و میر بیماران دچار هیپومنیزمی(3/53 % ) نسبت به بیماران با سطح منیزم سرم طبیعی(3/23%) بیشتر بود(0001/0>р ). بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند تأکید دیگری بر نقش هیپومنیزیمی بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در پیش بینی ناخوشی و مرگ و میر باشد. به نظر می رسد با توجه به محدودیت امکانات در بیمارستان های کشور، مانیتورینگ دقیق منیزیم سرم و جایگزینی به موقع آن برای اولویت بندی بیماران، تخصیص منابع و کاهش خطر مناسب باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Prognosis of Patients with Admission Hypomagnesemia in Intensive Care Unit Related to APACHE II, III and SOFA Scores
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Prognosis is the important information for health care providers, patients and their relatives in the hospital. In this regard, to predict mortality and morbidity, various methods e.g. physiological status and severity of illness scoring systems and also the relationship between serum magnesium levels and mortality rate have been developed and evaluated. But the relationship between these factors and the outcome is not well known. The aim of this study is "to compare the prognosis in patients with normal and low magnesium level in intensive care unit admission in relation with acute physiology and chronic health evaluation system (APACHE) II, III and Sequential organ failure assessment (SOFA) scores". Materials & methods: This prospective observational cohort study was done in a general adult intensive care unit, over 18 months 'periods. The eligibility patients (N=180) included into two groups normal magnesium and hypomagnesaemia by census sampling method and were followed until discharge or death. Data collection tools were a questionnaire and a check list. Data were analyzed using SPSS version 15. Findings: The results showed more than half of the patients were male. The SOFA, APACHE III score in patients with hypomagnesaemia was higher than normomagnesaemia patients. But APACHE II scores were not significantly different among the two groups. In addition, mortality incidence in patients with hypomagnesemia was higher (53.3%) compared to patients with normomagnesaemia (23.3%)(0001/0>р) .. Discussion & conclusions: The results of this study are further emphasis on the role of admission's hypomagnesemia in Intensive Care Unit (ICU) on mortality and morbidity prognosis. It seems that due to limitations in hospital facilities in the country, careful monitoring of serum magnesium and its timely replacement for patients prioritization, resource allocation and risk reduction are appropriate. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hypomagnesaemia, APACHE, SOFA, Mortality prediction, ICU

نویسندگان مقاله محمدحسین جراح زاده | mohmmad housain jarahzadeh
depat of anesthesiology and critical care, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iran
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)

امیرحسین امامی میبدی | amir housain emamimeybodi
dept of general surgery, faculty of medicine, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iran
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)

ابوالحسن حلوانی | abolhassan halvani
dept critical care, faculty of medicine, azad islamic university, yazd, iran
گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)

محمدرضا میرجلیلی | mohammad reza mirjalili
dept of critical care, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iran
گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی یزد (Islamic azad university of yazd)

فرحناز فرنیا | farahnaz farnia
dept of nursing, faculty of nursing and midwifery, shahid sadoughi university of medical science, yazd, iran
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، یزد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (Shahid sadooghi university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2695-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418867.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات