مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۶۳-۷۹

عنوان فارسی بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فاجعه آمیزی درد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فاجعه آمیزی درد به عنوان یکی از متغیّرهای مهم روان شناختی مؤثر در فرآیند تبدیل درد حاد به درد مزمن ناتوان کننده مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف وارسی ویژگی های روانسنجی (پایایی و روایی) نسخه فارسی مقیاس فاجعه آمیز کردن درد (PCS) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، روی 195 بیمار مبتلا به درد مزمن و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. شرکت کنندگان، پرسشنامه های فرم فارسی مقیاس فاجعه آمیز کردن درد، شدت درد، اختلال در عملکرد، ناتوانی جسمی، فاجعه آمیزی، افسردگی، اضطراب، عواطف مثبت و منفی و خودکار آمدی درد را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش همبستگی پیرسون و تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی انجام شد. یافته های پژوهش: بررسی ساختار عاملی مقیاس PCS با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، نشان داد مقیاس PCS در قالب دو عامل بزرگ نمایی و نشخوار ذهنی/نا امیدی قابل مفهوم سازی است. محاسبه ضریب همسانی درونی (a= 0/80- 0/89) و پایایی به روش بازآزمایی با فاصله 14 تا 7 روز (001/0p
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فاجعه آمیزی درد، ساخت عاملی، پایایی و اعتبار، درد مزمن

عنوان انگلیسی A Study of the Psychometric Properties of the Pain Catastrophizing Scale Amongst Iranian Patients with Chronic Persistent Pain
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Catastrophizing about pain has been identified as one of the most important psychological variables in transition of acute pain to chronic disabling pain. This study aimed at investigating the psychometric properties of a Persian-language version of the pain catastrophizing scale (PCS) amongst a sample of patients with chronic pain. Materials & methods: This cross-sectional study was conducted on 195 patients with chronic pain using convenience method. Participants completed a group of self-report measures including the Persian versions of PCS, pain severity, daily pain-related interference, physical disability, depression, anxiety, catastrophising, positive and negative effects and pain self-efficacy beliefs. Data were analyzed by Pearson correlation and exploratory and confirmatory factor analysis methods. Findings: The factor structure of the PCS was examined, using exploratory and confirmatory factor analysis. The results indicated that PCS is conceptualized within a two-factor model, namely magnification and rumination/helplessness. Results also indicated that the PCS and its two subscales have good internal consistency (alphas range from 0.80 to 0.89) and test-retest reliability (rs range from 0.71 to 0.81 (with a 7-14 days interval)). The results of correlation analysis among PCS and its two subscales with measures of pain, interference, disability, depression, anxiety, catastrophising, positive and negative effects and pain self-efficacy beliefs support both the convergent and divergent validity for the PCS and the two subscales of magnification and rumination/helplessness. Discussion & conclusions: To sum up, the Persian version of the PCS has satisfactory psychometric properties and can be administered amongst the Iranian population with chronic persistent pain.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نرجس رحمتی | narjes rahmati
dept of psychology, faculty of human sciences, shahed university, tehran, iran
تگروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

محمد علی اصغری مقدم | mohamad ali asghari moghadam
dept of psychology, faculty of human sciences, shahed university, tehran, iran
گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

محمدرضا شعیری | mohamadreza shairi
dept of psychology, faculty of human sciences, shahed university, tehran, iran
گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

محسن پاکنژاد | mohsen paknejad
academic center for developmental studies, collegiate jihad, tehran branch, tehran, iran
پژوهشکده مطالعات توسعه ای، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

زهرا رحمتی | zahra rahmati
dept of psychology, faculty of psychology, islamic azad university, science and research branch, tehran, iran
گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

مریم قسامی | maryam ghassami
dept of psychology, faculty of psychology, isfahan university, isfahan, iran
گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

نادر معروفی | nader marofi
dept of physiotherapy, faculty of rehabilitation, iran university of medical sciences, tehran, iran
گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

حسین نایب آقایی | hosein naeb aghaei
faculty of neurosurgery, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran
گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1889-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418869.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات