مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۸۰-۹۱

عنوان فارسی بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره اکسید شده با مخلوط H۲SO۴/HNO۳ جهت حذف ۴-کلروفنل از محلول‌های آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: 4-کلروفنل ماده­ای سمی و خورنده است. سازمان حفاظت محیط زیست امریکا این ماده را جزو آلاینده­های دارای اولویت گزارش نموده است. این تحقیق با هدف بررسی کارایی نانولوله­های کربنی چند جداره اکسید شده با مخلوط H2SO4/HNO3 جهت حذف 4-کلروفنل از محلول­های آبی انجام گردید. مواد و روش­ها: تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی است که درنیمه اول سال 1393 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گردید. ابتدا نانولوله­های کربنی چند جداره با مخلوط H2SO4/HNO3 اکسید شد سپس فاکتورهای موثر بر حذف 4-کلروفنل شامل غلظت اولیه 4-کلروفنل، زمان تماس، مقدار جاذب و pHمورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها در شرایط بهینه حذف با محلول واقعی فاضلاب صنعت زغال­شویی که کیفیت آن تعیین شده بود نیز آزمایش شد. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط نرم افزار SPSS-16 و آزمون آماری پیرسون انجام گردید. یافته­ های پژوهش: 8/91% راندمان حذف 4-کلروفنل در شرایط بهینه شامل 7 :pH، زمان تماس: 10 دقیقه، مقدار جاذب: 3/0 گرم وغلظت اولیه 4-کلروفنل: 15 میلی گرم بر لیتر حاصل شد. بررسی معادلات سینتیک و ایزوترم، نشان داد که فرایند جذب از سینتیک درجه دوم و ایزوترم فروندلیچ تبعیت می نماید. بحث و نتیجه گیری: نانولوله­های کربنی چند جداره اکسید شده با مخلوط H2SO4/HNO3 جاذب مناسبی برای حذف 4-کلروفنل از محلول­های آبی بوده و قادر است با راندمان 78% این ماده را از فاضلاب واقعی حذف نماید، بنابراین می تواند به عنوان یک جاذب موثر برای تصفیه آب و فاضلاب­های آلوده به این آلاینده بکار رود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نانولوله‌های کربنی، جذب سطحی، 4-کلروفنل، ایزوترم جذب

عنوان انگلیسی Performance Evaluation of Multi-walled Carbon Nanotubes Oxidized with a Mixture of H2SO4/HNO3 in Removal of 4-chlorophenol from Aqueous Solutions
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: 4-chlorophenol is a toxic and corrosive matter which the Environmental Protection Agency of America (EPA) has reported as one of the priority pollutants. This study is carried out to investigate the efficiency of multi-walled carbon nanotubes oxidized with a mixture of H2SO4/HNO3 in removal of 4-chlorophenol from aqueous solutions. Materials & methods: This research was an experimental study which was conducted in the first half of 1393 in environmental health engineering research center, Kerman University of medical sciences. Firstly, multi-walled carbon nanotubes were oxidized with a mixture of H2SO4/ HNO3 then effective parameters on phenol removal from aqueous solutions such as the initial concentration of 4-chlorophenol, contact time, amount of adsorbent and pH were studied. Actual wastewater of coal-cleaning with predetermined quality was also studied. SPSS-16 software and Pearson correlation were used for data analysis. Findings: Removal efficiency of 4-chlorophenol in optimum conditions including pH= 7, contact time= 10 minutes, amount of adsorbent= 0.3 g, the initial concentration of adsorbent= 15 mg/L, was 91.8 percent. Study of the kinetic and isotherm equations showed that the process of adsorption followed the second order kinetic and Freundlich isotherm. Discussion & conclusions: Multi-walled carbon nanotubes oxidized with a mixture of H2SO4/HNO3 was a good adsorbent for removal of 4-chlorophenol from aqueous solutions and is able to remove this matter from the actual sewage with an efficiency rate equal to 78%, so it can be used as an effective adsorbent for treatment of polluted water and wastewater.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد ملکوتیان | mohammad malakootian
environmental health engineering research center, kerman university of medical sciences, kerman, iran
مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان, ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

حکیمه مهدی زاده | hakimeh mahdizadeh
dept of environmental health engineering research, kerman university of medical sciences, kerman, iran
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2593-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418870.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات