مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۰۳-۱۰۹

عنوان فارسی بررسی عوامل خطرساز توده های پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آران و بیدگل
چکیده فارسی مقاله مقدمه : پستان در طول دوره های قاعدگی، حاملگی، بارداری و یائسگی تحت تأثیر مداوم تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی قرار می گیرد. اهمیت بیماری های پستان با افزایش روزافزون ابتلا به سرطان پستان افزایش می یابد. با توجه به شیوع بالای اختلالات پستانی در زنان این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توده های پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آران و بیدگل در سال 1390 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 198 نفر از زنان دارای توده پستانی و 198 نفر بدون توده پستانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان آران و بیدگل انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، باروری زنان و راه های تشخیص آن انجام شده است. یافته های پژوهش : نتایج نشان داد شانس داشتن توده در افراد با سابقه کیست خوش خیم نسبت به افراد بدون کیست برابر با 0.76 OR= است. شانس داشتن توده در افراد با سابقه فیبروکیستیک نسبت به افراد بدون کیست برابر با 5 OR= است و شانس داشتن توده در افراد با سابقه فیبروآدنوم نسبت به افراد بدون کیست برابر با 33 OR= است. که فقط داشتن سابقه فیبروآدنوم معنی دارشد. بحث و نتیجه گیری : توده های خوش خیم پستانی در مرحله ای از زندگی بسیاری از زنان دیده می شود که این توده ها در اکثریت موارد مربوط به زنان در سنین باروری می باشد. اگرچه شایعترین توده ها در سن باروری از نوغ خوش خیم یعنی فیبروکیستیک و فیبروآدنوم بوده ولی به دلیل وجود رابطه معنی دار بروز توده ها با سابقه داشتن توده، لزوم توجه بیشتر به تشخیص زودرس و مطالعات غربالگری و معاینه زنان جوان در سن پایین تر نسبت به جوامع غربی توصیه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توده های پستان، معاینه بالینی پستان، عوامل خطر

عنوان انگلیسی Investigating the Factors Influencing Breast Lumps in Women Referring to Health Centers in Aran and Bidgol
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: During the menstrual period, pregnancy and menopause breast is constantly affected physically and physiologically. The importance of breast diseases increase with the growing number of breast cancers. Given the high prevalence of breast disorders, this study was conducted to investigate the factors influencing breast lumps in women referring to health centers in 1390 in Aran and Bidgol. Materials & methods: This case-control study was conducted on 198 women without breast lump and 198 with breast lump that referred to health centers of Aran and Bidgol. Data was collected through a questionnaire containing demographic, fertility and its diagnosis. Findings: The results showed that the chances of having a mass in patients with benign cysts compared to those without, is equal to OR = 0.76. Chances of having a mass in people with a record of fibrocystic to those without cysts is OR = 5, and the chances of having a mass in patients with fibro adenoma to those without, is equal to OR = 33. Only the result for having a record of fibro adenomas was significant. Discussion & conclusions: Benign breast lumps in the majority of cases occur in women of reproductive age. Although most common in lumps of reproductive age have been fibrocystic and fibroadenomas, because of significant associations the incidence of mass with history of lumps is recommended to paying more attention to early detection, screening studies and check in younger women than to western country women.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast lumps, Breast clinical examination, Risk factors

نویسندگان مقاله ملیحه مسعودی فرد | malihe masoudifard
dept of midwifery, faculty of nursing and midwifery, kashan university of medical sciences, kashan, iran
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کاشان (Kashan university of medical sciences)

منیره دهقانی | monire dehghani
dept of biostatistics, faculty of medicine, kashan university of medical sciences, kashan, iran
گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کاشان (Kashan university of medical sciences)

لیلا داروغه | leila darooghe
dept of public health, faculty of public health, kashan university of medical sciences, kashan, iran
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

حسین ریاحی | hosein riahi
faculty of medicine, kashan university of medical sciences, kashan, iran
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کاشان (Kashan university of medical sciences)

الهه لامع | elahe lame
dept of midwifery, faculty of nursing and midwifery, kashan university of medical sciences, kashan, iran
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کاشان (Kashan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1124-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418872.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات