مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۴۸-۱۵۸

عنوان فارسی بررسی میزان شیوع توکسوپلاسموزیس در زنان باردار ایرانی: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: توکسوپلاسموزیس نوعی بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که درنتیجه عفونت با انگل داخل سلولی اجباری به نام توکسوپلاسماگوندی بوجود می آید. توکسوپلاسموز درزنان باردار، میتواند باعث بروز سقط و یا اختلالات مادرزادی درجنین شود. توکسوپلاسموز مادرزادی هنگامی رخ میدهد که مادر برای اولین بار در خلال بارداری به عفونت مبتلا گردد. مطالعه حاضر باهدف آگاهی از میزان شیوع سرمی آنتی بادیهای ضدتوکسوپلاسما درزنان باردار ایرانی صورت گرفته است. مواد و روش ها: داده های موردنیاز با جستجو دربانکهای اطلاعاتی Magiran, Irandoc, Googlescholar, ISI,Cochrane, Embase, SID, Pubmed و بدون محددیت زمانی جمع آوری شدند. درنهایت28 مقاله از112 مقاله یافت شده وارد متاآنالیز شدند و داده های آنها با استفاده از مدل اثرات تصادفی متاآنالیز تحلیل گردید. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی شد. همچنین دادها با نرم افزار R و STATA(Ver11.2) آنالیز شدند. یافته های پژوهش: در مقالات مورد بررسی باتعداد نمونه 12818 نفر، میزان شیوع کلی آنتی بادیهای ضدتوکسوپلاسما 2/34% (فاصله اطمینان95%:3/45-23)، شیوع آنتی بادی IgG ، 9/34% (فاصله اطمینان 95%: 7/38-2/31) و شیوع آنتی بادی IgM، 7/5% (فاصله اطمینان 95% :8/7-6/3) محاسبه شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع عفونت توکسوپلاسمایی در زنان باردار در ایران درحد متوسط میباشد. بنابراین باتوجه به گرانی روش غربالگری سرولوژیک، جهت پیشگیری ازابتلای زنان باردار وبروز عوارض این بیماری برجنین و یا درمان به موقع نوزاد مبتلا، تلاش برای افزایش آگاهی عموم مردم و بویژه زنان در دوران قبل از بارداری از طریق تدوین برنامه های بهداشتی توصیه می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توکسوپلاسموزیس، زنان باردار، ایران، متاآنالیز

عنوان انگلیسی Investigating the Prevalence of Toxoplasmosis in Iranian Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Toxoplasmosis is an infectious disease shared between humans and animals which occur as a result of infection with the intracellular parasite called toxoplasma Gondii. Toxoplasmosis in pregnant women, can lead to miscarriage or congenital abnormalities in the fetus. The congenital toxoplasmosis occurs when the mother is infected for the first time during pregnancy. This study aims to investigate the prevalence of serum anti-Toxoplasma antibodies in Iranian pregnant women. Materials & methods: Required data were collected by searching Googlescholar, Irandoc, Magiran Pubmed, SID, Embase, Cochrane, and ISI databases without any time limitation. Then, 28 articles were selected among 112 collected articles and considered in the Meta-Analysis and their data were analyzed using Meta-Analysis and random effects model. Heterogeneity of the study was assessed using the I2 index. Also, data were analyzed using R and STATA(Ver11.2) software. Findings: With a sample size of 12818, the overall prevalence of anti-Toxoplasma antibodies was calculated equal to 34.2% (CI 95%: 23-45.3), the prevalence of IgG antibody was 34.9% (CI 95%: 31.2-38.7), and the prevalence of IgM antibody was 5.7% (CI 95%: 3.6-7.8). Discussion & conclusions: Our findings suggested that the prevalence of Toxoplasma infection among pregnant women in Iran is at an average level. Therefore, considering the high cost of serologic screening method, it is recommended to improve public and especially women awareness in the period before pregnancy through development and extension of health programs in order to prevent the infection in pregnant women or timely treatment of infected infants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Toxoplasmosis, Pregnant Women, Iran, Meta- analysis

نویسندگان مقاله طیبه آزادی | tayebeh azadi
student research committee, department of research amp; technology, ilam university of medical sciences, ilam, iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

مریم دارابی | maryam darabi
student research committee, department of research amp; technology, ilam university of medical sciences, ilam, iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فن آوری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

فاطمه سایه میری | fatemeh sayehmiri
clinical microbiology research center, ilam university of medical sciences, ilam, iran, ilam, iran
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

کورش سایه میری | kurosh sayehmiri
research center of prevention of psychosocial and social impairments, ilam university of medical sciences, , ilam, iran
مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2539-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418876.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات