مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۵۹-۱۶۸

عنوان فارسی تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر بهداشت روانی و سبک های هویتی دانش آموزان دختر ۱۴-۱۲ ساله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: توجه به تاثیر دوران بلوغ بر ابعاد مختلف شخصیت نوجوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش بلوغ بر بهداشت روانی و سبک های هویتی دانش آموزان دختر 14-12 ساله شهر ایلام صورت گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بوده و با استفاده از یک طرح سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفته است. 199 دختر (14-12 ساله) شهر ایلام با استفاده از روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری مبتنی بر هدف در یک دوره 10 جلسه ای، آموزش بلوغ دیدند. داده ها نیز با استفاده از پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (ISI-6G) و چک لیست بهداشت روانی کومار جمع آوری شده است. یافته­های پژوهش: نتایج این مطالعه نشان می دهد که آموزش بلوغ بر بهداشت روانی و سبک هویت هنجاری دختران 14-12 ساله تاثیرگذار بوده، اما تاثیری بر سلامت جسمی و سایر سبک های هویتی مورد مطالعه نداشته است. بحث و نتیجه­ گیری: سبک هنجاری بر پایه پیروی از افراد مهم در زندگی فرد بنا نهاده شده و گروه معلمان و همسالان از جمله افراد مهم در زندگی فرد در دوره بلوغ و نوجوانی است. بنابراین، می توان گفت این سبک هویتی در مقایسه با دیگر سبک های هویتی، تحت تاثیر آموزش بلوغ قرار گرفته و این تاثیرپذیری در گروه مشارکتی، که در آن از گروه همسالان در آموزش استفاده شده، بیشتر بوده است. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش بلوغ ، هویت، بهداشت روان

عنوان انگلیسی The Effect of Puberty Health Education on 12-14 Year-Old Girls' Mental Health and Identity Styles
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Paying attention to puberty periods effects on different dimensions of adolescents' personality has an essential importance. Therefore, this study aimed to determine the effect of puberty health education on 12-14 year-old girls' mental health and identity styles. Materials & methods : In this semi-experimental study using three groups with pre-test and post-test, 199 girls (10-14 year-old) were selected from schools in Ilam city using purposeful sampling and were educated in a ten-session course. Data were collected using Bersonsky Identity Style Questionnaire and Kumar Mental Health Check List. Findings: The results of this study showed that puberty health education has an effect on mental health and normal identity style of 12-14 year-old girls', but has no effect on their physical health and other identity styles. Discussion & conclusions: Normal identity style was created by following important people's life; furthermore, teachers and peers groups are important people in the life of each person in adolescence and puberty periods. Therefore, it can be said that this identity style was affected by puberty health education in comparison with other identity styles; this effect has been more in cooperative group that we used peers group education.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Puberty health education, Identity, Mental health

نویسندگان مقاله مریم عزیزی | maryam azizi
research center of prevention of psychosocial and social impairments, ilam university of medical sciences, ilam, iran
مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

رقیه فتحی | roghaye fathi
dept of management, faculty og management, kharazmi university, tehran, iran
گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2490-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418877.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات