مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۶۹-۱۷۹

عنوان فارسی بررسی تطبیقی تأثیر کتاب کالیفرنیا و ارزش نسبی خدمات بر هزینه‌های بستری اعمال شایع در بیمارستان‌های منتخب شهر ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نظام تعرفه‌گذاری پزشکی ایران که برای اولین بار در سال 1362 با بهره‌گیری از کتاب کالیفرنیا به اجرا درآمد پس از 30 سال به دلایل متعدد متحول شد و با تدوین و ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت وارد مرحله جدیدی شد. اجرای کتاب جدید بر هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان تأثیر خواهد گذاشت. مواد و روش‌ها: جامعه آماری مطالعه، پرونده‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت در بیمارستان‌ها منتخب شهر ایلام در شهریور و مهر 1393 و شایعترین اعمال نمونه‌‌های مطالعه بودند که به روش سرشماری تعیین، داده‌های آنها مطابق اهداف مطالعه در چک لیست ثبت، کدگذاری و وارد رایانه گردید با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل انجام شد. یافته‌های پژوهش: در مجموع، میانگین هزینه اعمال جراحی شایع 95/61% رشد داشت. در شهریور 7% و در مهر ماه 5% هزینه‌ها را بیمه‌شدگان پرداخت نموده‌اند. میانگین سهم سازمان در مجموع 74/76% افزایش یافت. سهم سازمان در مهر با 9% رشد به 87% رسید. هدفمندی یارانه‌ها 11% در شهریور و 5% در مهر را پوشش داد. سهم بیماران در شهریور 9% و در مهر 4% کل هزینه‌ها بود. 1% هزینه‌ها در شهریور و 2% در مهر خارج از تعهد بوده که توسط بیمار پرداخت شده است. بیمه‌های تکمیلی سهم بسیار ناچیز در حد 0% را از هزینه‌ها تقبل نموده‌اند. بحث و نتیجه‌گیری: با اجرای کتاب ارزش نسبی و ابلاغ مقررات مربوط به آن سهم نهایی پرداخت ازجیب بیمه‌شدگان از هزینه‌های درمانی با افزایش سهم سازمان و کمک یارانه‌ها به 5% کاهش پیدا کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کتاب کالیفرنیا ، کتاب ارزش نسبی ، هزینه‌، بیمارستان،ایلام

عنوان انگلیسی A comparative study of the California book effect and the servicesrelative value on inpatient costs of the common actions in the selected hospitals of ILAM city in September and October 2014
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The Iran medical tariff rate system that for the first time was carried out enjoying the California book in 1983, after 30 years had been evolved due to numerous reasons and with compilation and prophecy of relative value book of health services entered to the new stage. The implementation of a new book will affect on the hospitalization expenses of insured persons. Materials & methods: The population of the study, records of hospitalizedinsuredhealthinsurance organization in the hospitals of the city of Ilam in September and October2014 and were the most common examples of actions that census methods, their data in accordance with the objectives of the studying the Czech records, coded and entered intothecomputerusingSPSS21 softwareanalysiswas performed. Findings: Totally, the average cost of common surgical procedures95/61percent. In August 7% and in October 5% of the insured paid their costs; hence, averageshareofa total of74/76% increased. Shareof9percent to87percentinOctober. Respectively, 11% and 5% were covered by subsidy in September and October. 9% of patients in SeptemberandOctoberwas4% ofthe total costs. 1% and2% in October-off costs in September was a commitment paid by the patient. Additionalinsurancecontributionis minimalat(0%) of the costs coverage. Discussion & conclusions: By implementing the relative value book and prophecy the relevant provisions to it, the final payment share of medical expenses of those insurance pocketsby increasing the Organization share and subsidies help reduce to 5%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله California book, Relative value, Costs, Hospital, Ilam

نویسندگان مقاله مراد نصری | morad nasri
health insurance organization of ilam, ilam, iran
اداره کل بیمه سلامت استان ایلام، ایلام، ایران


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1285-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418878.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات