مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۸۰-۱۹۴

عنوان فارسی بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه گل بی مرگ (Helichrysum artemisiodes)، تاثیر آن بر روی تشکیل بیوفیلم و بیان ژن icaD در جدایه‌های بالینی مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل اصلی عفونت­های بیمارستانی بوده و به دلیل تشکیل بیوفیلم طیف وسیعی از بیماری ها را ایجاد می کند. این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه گل بی­مرگ، اثرات ضدبیوفیلمی آن بر روی جدایه­های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و آنالیز بیان ژن icaD انجام شد. مواد و روش ها: ابتدا ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره گیاه گل بی مرگ با استفاده از روش GC/MS مورد مطالعه قرار گرفت. سپس توانایی تشکیل بیوفیلم در 50 جدایه بالینی استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش­های کونگورد آگار و واکنش زنجیره ای پلی مرازی (PCR)، ارزیابی شد. در نهایت پس از تیمار سویه­ها با غلظت زیر مهارکنندگی عصاره (SubMIC) در مدت زمان 24 ساعت، میزان بیان ژن icaD با روش Real Time PCR ارزیابی شد. یافته های پژوهش: آنالیز فیتوشیمیایی عصاره، تعداد 52 ترکیب را نشان داد که بیشترین میزان مربوط به α-Pinene (5/12%) و Carvacrol (6/8%) بود. نتایج بررسی بیوفیلم نشان داد که از میان 50 سویه استافیلوکوکوس اورئوس، 10 سویه (20%) بیوفیلم مثبت بودند. هم چنین، سنجش کمی بیان ژن icaD در سویه های منتخب تحت تاثیر غلظت SubMIC عصاره نشان داد که بیان ژن icaD به میزان معناداری کاهش می یابد (P< 0.05). بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات چشمگیر عصاره گیاه گل بی مرگ بر روی تشکیل بیوفیلم، به نظر می رسد که بتوان از این عصاره به عنوان یک درمان مکمل جهت مهار بیوفیلم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس استفاده نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گل بی مرگ، استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، icaD

عنوان انگلیسی Evaluation of Chemical Composition of Helichrysum artemisioides Extract Its Effect on Biofilm Formation and IcaD Gene Expression in Clinical Isolates of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Staphylococcus aureus is a major causative agent of nosocomial infections which produces a wide range of diseases due to biofilm formation. This study aimed to investigate the phytochemical composition of Helichrysum artemisioides extract, its anti-biofilm effects on clinical isolates of ­methicillin-resistant Staphylococcus aureus, as well as, analysis of icaD gene expression. Materials & methods: First, the phytochemical composition of H. artemisioides extract was studied by GC/MS method. Then, the biofilm formation capacity of 50 clinical isolates of S. aureus was evaluated by Congo red agar and polymerase chain reaction (PCR). Finally, after treatment of strains with SubMIC ­concentration of the extract within 24 hours, the expression level of icaD gene was evaluated by Real Time PCR. Findings: The phytochemical analysis of extract showed 52 compounds, including α-Pinene (12.5%) and Carvacrol (8.6%) as the major components. The evaluation of biofilm formation test shows that out of 50 strains of S. aureus, 10 strains (20%) were positive for biofilms formation. Also, after treatment of selected strains by SubMIC concentration of the extract, the gene expression quantitation of icaD was down-regulated significantly (P< 0.05). Discusion & conclusions: Due to the significant effects of H. artemisioides extract on biofilm formation, it seems that the extract could be used as complementary therapy to inhibit S. aureus biofilm.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امیر میرزایی | amir mirzaie
department of biology, roudehen branch, islamic azad university, roudehen, iran
گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن (Islamic azad university of roodehen)

حسن نوربازرگان | hassan noorbazargan
dept of biotechnology, faculty of advanced technologies in medicine, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن (Islamic azad university of roodehen)

سیدحمیدرضا خاتمی | seyed hamid reza khatami khatami
dept of bioscience and biotechnology, malek-ashtar university of technology, tehran, iran
پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

سیدعطا اله سادات شاندیز | seyed ataollah sadat shandiz
dept of biology, central tehran branch, islamic azad university, tehran, iran
گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر (Malek ashtar university of technology)

آرین رحیمی | arian rahimi
young researchers and elite club, east tehran branch, islamic azad university, tehran, iran
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (Islamic azad university of tehran central)

علی اصغر باقری کشتلی | ali asghar bagheri keshtali
department of biology, roudehen branch, islamic azad university, roudehen, iran
گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
سازمان اصلی تایید شده: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3505-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-418879.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات