مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی بررسی اثر پیش تغذیه عصاره ی آبی تمبر هندی (Tamarindus indica) بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: ایسکمی مغزی یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در دنیاست و یک نقص کانونی مغزی است که به طور ناگهانی و در اثر کاهش خون رسانی به بافت مغز پدید می آید. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پیش تغذیه عصاره آبی تمبر هندی و حجم سکته مغزی و اختلالات نورولوژیکی در مدل سکته مغزی در موش صحرایی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 35 موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه (7 تایی) تقسیم شدند، گروه کنترل ( تیمار با آب مقطر+ القای ایسکمی)، سه گروه آزمایشی (تیمار با عصاره آبی تمبر هندی با دوز های 75،50 و100 میلی گرم بر کیلو گرم + القای ایسکمی) و گروه شم (آب مقطر و عدم القای ایسکمی). تیمار به مدت 30 روز، به صورت خوراکی و از طریق گاواژ صورت گرفت. القای ایسکمی از طریق انسداد شریان مغزی میانی به روش لونگا و همکاران صورت گرفت. داده های مربوط به میزان آسیب بافتی با استفاده از آزمون آنوا وارزیابی اختلالات نورولوژیکی توسط آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش: پیش تغذیه با عصاره تمبر هندی سبب کاهش حجم سکته مغزی کل، در دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم (16/10±6/155)، 100 میلی گرم بر کیلوگرم (33/16±83/88) نسبت به گروه کنترل (45/3±66/225) گردید(p=0/000). هم چنین عصاره سبب کاهش امتیاز نقص های نورولوژیک در دو گروه دریافت کننده دوز 75 و100 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مصرف عصاره تمبر هندی می تواند در کاهش علائم سکته مغزی ایسکمیک موثر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایسکمی مغزی ، اختلالات نورولوژیک، عصاره ی آبی تمبر هندی

عنوان انگلیسی The Effect of Pre- Nutrition Tamarindus indica Aqueous Extract on Infarct Volume and Neurological Deficits in Rat Stroke Model
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cerebral ischemia is a common cause of mortality, which can be described as a focal brain defect secondary to trauma. This study aimed to determine the relationship between consumption of Tamarindus indica aqueous extracts and stroke volume, as well as the neurological disorders in a cerebrovascular model of rats. Introduction: Cerebral ischemia is a common cause of mortality, which can be described as a focal brain defect secondary to trauma. This study aimed to determine the relationship between consumption of Tamarindus indica aqueous extracts and stroke volume, as well as the neurological disorders in a cerebrovascular model of rats. Materials & methods: In the present experimental study thirty- five male wistar rats were divided into five groups (n=7): the control group (receiving distilled water + induction ischemia), three experimental groups (receiving aqueous extract of T. indica with doses of 50, 75 and 100 mg/kg plus induction of ischemia) and the sham group (receiving distilled water + no induction of ischemia). The pretreatment was performed for 30 days, orally via gavage. Ischemia induced by middle cerebral artery occlusion was performed by Longa et al method. Data were analyzed by software SPSS, test ANOVA and disorders by test Mann- Whitney. Findings: Obtained data indicated that pretreatment of T. indica reduced the total volume of tissue infarct in two groups receiving the extract with 75 mg/kg (155/6±10/16), 100mg/kg (88/83±16/33) doses compared to control (225/66±3/45) groups (P=0/000). Extracts reduced neurological deficit scores in the two groups receiving the doses 75 and 100 mg/kg of extracts to the control group. Discussion & conclusions: Consumption of T. indica aqueous extracts can reduce symptoms of ischemic stroke.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید وحید حسینی | seyed vahid hosseini
dept of physiology, biology research center, zanjan branch, islamic azad university, zanjan, iran
گروه فیزیولوژی ، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (Islamic azad university of zanjan)

مرجان احسانی | marjan ehsani
zanjan azad university biology research center
گروه فیزیولوژی ، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (Islamic azad university of zanjan)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2386-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده physiology|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات