مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۲۳-۳۱

عنوان فارسی بررسی رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک در شهرستان مهران در سال ۱۳۹۳: کاربرد مدل بزنف
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری سالک در 88 کشور جهان آندمیک است و 350 میلیون نفر در جهان در معرض خطر این بیماری قرار دارند. این مطالعه با هدف توصیف و تحلیل رفتار های پیشگیری کننده از بیماری سالک بر اساس مدل بزنف در مناطق آندمیک شهر مهران طراحی، اجرا و ارزیابی شد. مواد و روش ها: در این مطالعه 92 نفر از مراجعین بالای 18 سال ساکن شهرستان به مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهر مهران، در سال 93 به صورت در دسترس انتخاب و به تکمیل پرسشنامه ای محقق ساخته پرداختند. پرسشنامه بر اساس الگوی بزنف طراحی و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود. سپس پرسشنامه های تکمیل شده کدبندی و اطلاعات آن وارد نرم افزار SPSS شد و با کمک آزمون ‌های آماری مجذور کای، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش: میان متغیر های سن، جنسیت، وضع تأهل، میزان تحصیلات، درآمد خانوار و سابقه ابتلا به بیماری سالک در خانوار با رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0P>). بررسی ارتباط میان سازه‌ های الگو نشان دهنده ارتباط معنی دار هنجار های انتزاعی با عوامل قادرکننده (05/0 P
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالک، مدل بزنف، رفتار های پیشگیری کننده، آموزش بهداشت

عنوان انگلیسی Assessing preventive Behaviors of Leishmaniasis in Mehran County at 2014: Application of BASNEF Model
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Leishmaniasis is endemic in 88 countries and 350 million people in world are at risk. This study was developed, conducted, and evaluated to describe and analyze the preventive behaviors of people in the endemic area of Mehran County. Materials & methods: In this study, 92 people having 18+ years living in Mehran Township and referred to health care center No. 1 of Mehran town in 2014 were selected through convenience sampling method. Data gathering was done using a researcher-made questionnaire, which was on the basis of BASNEF model, and its reliability and validity was verified. The completed questionnaires were encoded; their data were entered into SPSS software and analyzed by chi-square, independent t-test and Pearson correlation coefficient. Findings: The relationship between age, gender, marital status, education level, family income, family history of leishmaniasis, and the preventive behaviors of the respondents toward the disease were examined and no significant statistical relationship was found (P>0.05). The results of this study illustrated the importance of subjective norms in this regard. The relationship between subjective norms and variables as enabling factors(r=0.262, P< 0.05), behavioral intention (r=0.282, P< 0.01), and individual behavior (r=0.216, P< 0.05) was statistically significant. Discussion & conclusions: The most prevalent of suitable preventive behavior was relevant to remove the solid wastes in a proper way (91.3%) and least prevalence was relevant to using the mosquito nets while sleeping (5/4%).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدباقر جعفرپور | mohammadbagher jafarpour
dept of public health, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

علی اشرف عیوضی | aliashraf aivazi
dept of public health, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

اسدالله جلالی | asadollah jalali
dept of public health, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

زینب غضنفری | zeinab ghazanfari
dept of public health, faculty of health, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2874-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات