مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۳۲-۴۳

عنوان فارسی مقایسه تاثیر راه رفتن روی نوار گردان و پیاده روی بر چاقی مرکزی و ضربان قلب استراحت در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه به ‌دلیل شیوع چاقی، اضافه‌وزن و مدرنیزه ‌شدن زندگی استفاده از نوارگردان به‌جای پیاده‌روی مورد استقبال قرارگرفته است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرات پیاده‌روی و راه ‌رفتن ‌روی نوار گردان بر چاقی‌مرکزی و ضربان‌قلب استراحت زنان غیرفعال دارای اضافه‌وزن شهرستان بروجرداجرا گردیده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است که در سال1393 انجام شد. 30 زن سالم غیرفعال دارای اضافه ‌وزن و چاقی ‌مرکزی به ‌صورت داوطلبانه شرکت کردند. افراد به ‌‌صورت تصادفی و پس از انجام یک پیش‌آزمون به سه‌ گروه10 نفره (پیاده‌روی، راه رفتن روی ‌نوار گردان و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرینی به‌ مدت هشت ‌هفته، با سه‌ جلسه در هفته و شدت60تا85 درصد ضربان‌‌قلب ذخیره برگزار شد.برای مقایسه تاثیر برنامه تمرینی قبل و پس از 8‌ هفته ضربان‌قلب در زمان استراحت با استفاده ازدستگاه پولار و چاقی‌مرکزی بر اساس تقسیم‌‌بندی سازمان جهانی بهداشت تعیین گردید. از آزمون تحلیل‌واریانس و کواریانس در اندازه‌های تکراری و نرم‌افزارSPSS19جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان‌دهنده کاهش معنی ‌دار ضربان‌قلب استراحت در گروه پیاده‌روی و راه‌رفتن‌روی نوارگردان به‌ترتیب(90/2±3/72،94/1±3/75) پس از اجرای برنامه تمرینی بود(05/0P≤). اماچاقی‌مرکزی تنها درگروه پیاده‌روی کاهش معنی ‌داری نشان‌داد (05/0P≤). هم چنین، تفاوت معنی ‌داری در ضربان‌قلب استراحت(37/3±46/75) بین سه گروه پس از اجرای برنامه تمرینی مشاهده شد(05/0P≤). امادر چاقی ‌مرکزی هیچ‌گونه تفاوت معنی ‌داری پس از اجرای برنامه تمرینی بین سه‌گروه وجود نداشت(05/0P≤). بحث و نتیجهگیری: این نتایج نشان‌داد،پیاده‌روی و نوارگردان می‌توانند تاثیر مثبتی روی چاقی‌مرکزی و ضربان‌قلب استراحت داشته‌باشند. هم چنین از بین دو روش استفاده شده، تنها پیاده‌روی تاثیرقابل توچهی بر کاهش چاقی‌مرکزی داشت بنابراین توصیه می‌شود برای کاهش مشکلات ناشی از چاقی و اضافه‌وزن بر روی پیاده‌روی تاکید بیشتری گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparing the effects of treadmill and ground walking onAbdominal Obesity andResting heart rate among inactive overweight women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Currently, due to the high prevalence of overweight, obesity and modernization of life, walking on a treadmill is welcomed instead of walking on the ground. The aim of the study was to compare the effects of treadmill and ground walking, on abdominal obesity and resting heart rate among inactive overweight womenin Boroujerd. Materials & methods: This semi-experimental study was conducted on 30 healthy, inactive, overweight andabdominalobesity womenthatvolunteered to take part in this study in2014. After performing a pre-test,the participants were randomly allocated into three equal groups(n=10): Walkingon theground,walking on a Treadmill, and the control. The walking training program was performed three sessionsper week for eight weeks with60%to85% of heart rate reserve.To compare the effectof trainingprogram,before and after eight weeks, the resting heart rate and the abdominal obesity were detected using Polar device and WHO classification, respectively.The data were analyzed by ANOVA and SPSS19. Findings: The results showed a significant decrease in resting heart rate inwalking on the treadmill and ground, respectively (72.3±2.90,75.3±1.94)afterthe trainingprogram (p< 0.05).Butthe abdominal obesity showed a significant decrease single in walkingonthe ground(p< 0.05). There was a significant difference in resting heart rate( 75.46±3.37) among the three groupswhilethere was no significant difference in abdominal obesity among the groupsafterthe training program(p< 0.05). Discussion & conclusions: These results indicated that bothtreadmill and ground walkingcan improvetheabdominal obesityand resting heart rate.Walking on ground can promote abdominal obesity than walking on treadmill, so to reduce problems caused obesity and overweight mustbe more emphasis on walking on the ground.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهره دلفانی | zohreh delfani
dept of physiology, faculty of physical education and sport sciences, shahid rajaee teacher training university, tehran, iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (Shahid rajaee teacher training university)

فرشته شهیدی | fereshteh shahidi
dept of physiology, faculty of physical education and sport sciences, shahid rajaee teacher training university, tehran, iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (Shahid rajaee teacher training university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2902-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات