مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۴۴-۵۶

عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی‌های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال ۱۳۹۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه مدیریت بدن و متغیره‌ های موثر در گرایش به آن از مباحث مهم در جامعه ‌شناسی پزشکی است. بدن صرفاً جنبه زیستی و روان ‌شناختی نداشته بلکه پدیده ‌ای است که به صورت اجتماعی ساخته و پرداخته می‌شود. مواد و روش ‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام زنان 19 تا 44 سال شهر ایلام می‌باشد که طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تعداد آن ها 47090 نفر بود که از این تعداد 381 نفر بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌ گیری خوشه ‌ای چند مرحله ‌ای به عنوان نمونه انتخاب شد اما به دلیل مخدوش بودن 11 پرسشنامه 370 مورد برای تحلیل نهایی برگزیده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است. مدیریت بدن در چهار بُعد رویه‌ های لاغری و سلامتی، جراحی ‌های زیبایی، نوع پوشش (لباس) و مراقبت ‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده و آزمون فرضیه ها از روش های آماری توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف – اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و جدول آنالیز واریانس) استفاده و به این منظور از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته ‌های پژوهش: نتایج نشان داد که اکثریت زنان مطالعه شده متأهل، خانه ‌دار و و متعلق به طبقه‌ ی متوسط بوده ‌اند. ضمن این که میان متغیر های سن، مصرف رسانه ‌ای، فشار های اجتماعی- فرهنگی، وضع تأهل، میزان تحصیلات و درآمد با مدیریت بدن رابطه معنا دار وجود دارد. بحث و نتیجه‌گیری: رسانه ‌ها در جهان امروز یکی از عوامل اصلی مدیریت بدن به حساب می‌آیند و در انتقال فشار های اجتماعی – فرهنگی برای لاغر شدن و اندام متناسب نقش مهمی بازی می‌کنند. تحصیلات نیز از عوامل اجتماعی تعیین کننده نوع مدیریت است. افزایش تحصیلات، زنان را مجاب می‌کند که در دوره ‌های متفاوت زندگی متناسب با تحصیلات خود نسبت به کنترل، تنظیم و مانتیور بدن خود اقدام کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Effective Factors on tendency to beauty surgeries and Body Management among women of Ilam during 2016
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: now a day, body management and its effective variables are important discussions in medical sociology. Body has not just living and psychological dimension, and it is a component that is structured socially. Materials & methods: the present study is descriptive- correlative. Research population is includes all women with age range of 19-44 in Ilam city that were 47090 cases based on report of center of statistics of Iran in whom 381 cases were selected by Cochran Formula and were selected by multilevel clustering sampling method. But because of missing data in 11 questionnaires, 370 questionnaires were selected for final analysis. Research instrument is author- made questionnaire. Body management was studied in four dimensions of thinness procedures, healthiness, beauty surgeries, cover type and health care. For data analysis and testing hypotheses, descriptive statistics (mean, frequency, percent) and inferential statistics (K-S, correlation coefficient of Pearson, Spearman and simple regression and variance analysis) were used and so SPSS software was used. Findings: the findings show that majority of studied women are married, householder and in middle class. Also variables of age, media consumption, cultural- social stress, married conditions, education degree and income are related with body management. Discussion & conclusions: media in modern time is one of the main factors of body management and play and important role in transferring social- cultural pressure for thinness and body fitness. Also education is one of the important social factors for determine management type. Higher education necessitates women to control arrangement and monitor body in various life times related to their education. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حشمت قبادی | heshmat ghobadi
dept of sociology, science and research branch, islamic azad university, tehran, iran
گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

علیرضا کلدی | alireza kaldi
dept of sociology, science and research branch, islamic azad university, tehran, iran
گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

سید محمد صادق مهدوی | sayed mohammad sadegh mahdavi
dept of sociology, science and research branch, islamic azad university, tehran, iran
گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3978-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده social_sciences|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات