مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۸۳-۸۹

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین پلی‌ مورفیسم rs۴۹۳۸۷۲۳ در ژن mir-۳۴ b/c و خطر ابتلا به نا باروری آیدیو پاتیک در مردان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نا باروری، اختلال پیچیده‌ای است که با علل متعدد ژنتیکی و محیطی همراه می­باشد. نا باروری مردان، تقریبا 15 درصد از زوجین را درگیر می­کند. میکرو ­RNA­‌ها نقش مهمی در فرایند اسپرماتوژنز دارند؛ اما این که آیا پلی ­مورفیسم­‌های pre-miRNA با نا باروری آیدیو پاتیک مردان همراه هستند، هنوز نا مشخص باقی مانده است. در این مطالعه، ارتباط بین پلی ­مورفیسم rs4938723 در ژن mir-34 b/c و خطر ابتلا به نا باروری آیدیو پاتیک در مردان، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش­‌ ها: نمونه­‌ های خون از 244 مرد مبتلا به نا باروری آیدیو پاتیک و 105 مرد سالم جمع آوری شد. استخراج DNA با روش Salting out انجام شد و تعیین ژنوتیپ به­ وسیله تکنیک Tetra ARMS PCR صورت گرفت. هم­ چنین، مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی در دو گروه بیمار و کنترل به ­وسیله آزمون رگرسیون لوجستیک انجام پذیرفت. یافته ­‌های پژوهش: هر دو گروه بیمار (17/0P=، 2df=، 8/1χ2=) و کنترل (2/0P=، 2df=، 6/1χ2=) برای توزیع ژنوتیپ ‌ها در تعادل‌ هاردی- واینبرگ بودند. در مدل ژنتیک مغلوب برای ژنوتیپ CC، پلی­ مورفیسم rs4938723 mir-34 b/c ارتباط معنی­ داری را با نا باروری آیدیو پاتیک در مردان نشان داد (03/0P=، 9/0-2/095%CI=، 44/0OR=). بحث و نتیجه ­گیری: در این مطالعه برای اولین بار، ارتباط بین پلی­ مورفیسم mir-34 b/c rs4938723 با نا باروری آیدیو پاتیک مردان بررسی شد. نتایج نشان داد که پلی مورفیسم mir-34 b/c rs4938723 با نا باروری آیدیو پاتیک مردان در ارتباط است؛ اگر چه به منظور تایید این نتایج، باید مطالعات گسترده ­تری با افراد کنترل و بیمار بیش­تر صورت گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نا باروری مردان، mir-34 b/c، پلی‌مورفیسم، آیدیو پاتیک

عنوان انگلیسی Association between Mir-34 b/c rs4938723 Gene Polymorphism and the Risk of Male Infertility
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Infertility is a complex disorder with multiple genetic and environmental causes. Male factor infertility affects 15% of all couples. MicroRNA plays an important role in spermatogenesis. Whether pre-miRNAs polymorphisms are associated with idiopathic male infertility is unknown. In this study, the association between mir-34 b/c rs4938723 gene polymorphism and the risk of idiopathic male infertility was investigated. Materials & methods: Blood Samples were collected from 244 patients diagnosed with idiopathic male infertility and 105 control subjects. DNA extraction was performed by salting out method and genotype determination was done by Tetra-ARMS PCR technique. However, the comparison between genotype and allele frequencies in cases and controls, were assessed by logistic regression analysis. Findings: Both of the cases )χ2= 1.8, df=2, P=0.17( and control )χ2= 1.6, df=2, P=0.2( groups were in Hardy-Weinberg equilibrium for genotype distribution. In a recessive genetic model for CC genotype, mir-34 b/c rs4938723 showed significant association with idiopathic male infertility (OR= 0.44, 95% CI= 0.2-0.9, P= 0.03). Discussion & conclusions: In this study, for the first time, the association between mir-34 b/c rs4938723 and idiopathic male infertility was investigated. The results showed that mir-34 b/c rs4938723 polymorphism is associated with idiopathic male infertility; more studies should be considered with larger number of patient and control subjects to confirm these results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Male infertility, Mir-34 b/c, Polymorphism, Idiopathic

نویسندگان مقاله هاجر مجیدی | hajar majidi
dept of biology, faculty of science, arsanjan branch, islamic azad university, arsanjan, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان (Islamic azad university of arsanjan)

لیلا کهن | leila kohan
dept of biology, faculty of science, arsanjan branch, islamic azad university, arsanjan, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان (Islamic azad university of arsanjan)

اطهر راسخ جهرمی | athar rasekh
dept of obstetrics and gynecology, faculty of medicine, jahrom university of medical sciences, jahrom, iran
گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان (Islamic azad university of arsanjan)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2299-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات