مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۹۰-۹۹

عنوان فارسی تأثیر بریس بوستون بر نیروی تماس مفصلی مفاصل اندام تحتانی و L۵-S۱ بیماران مبتلا به اسکولیوز
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: استفاده از ارتز در درمان اسکولیوز رایج است. در مورد تأثیر ارتز بر نیروی تماس مفاصل اطلاعاتی در دسترس نیست. بنا بر این هدف از تحقیق حاضر تأثیر بریس بوستون بر نیروی تماس مفصلی مفاصل اندام تحتانی و L5-S1بیماران مبتلا به اسکولیوز بود. مواد و روش‌ها: تعداد 5 دختر مبتلا به اسکولیوز به صورت نمونه در دسترس در این مطالعه شرکت کردند. دستگاه تحلیل حرکتی Qualysis و فورس پلیت Kistler جهت ثبت داده ‌ها استفاده شد. نرم افزار SPSS (independent t-tes) جهت تجزیه و تحلیل داده در سطح معنی داری (05/0α=) به کار گرفته شد. یافته‌ های پژوهش: میانگین قله اول (02/0α=) و دوم (04/0α=) نیروی عمودی عکس العمل زمین حین راه رفتن با بریس 8/18 و 05/20 N/BW به طور معنی داری از این مقدار نیرو حین راه رفتن بدون بریس بیشتر بود. دامنه حرکتی صفحه ساجیتال ستون فقرات کمری حین راه رفتن با ارتز به طور معنی داری کاهش یافت (02/0α=). بحث و نتیجه گیری: بریس بوستون به جز دامنه حرکتی L5-S1 و قله اول و دوم نیروی عکس العمل زمین، هیچ گونه اثر معنی داری بر کینتیک و کینماتیک راه رفتن بیماران اسکولیوز در سرعت معمولی راه رفتن ندارد. بنا بر این استفاده از بریس بوستون هنگام راه رفتن با سرعت معمولی هیچ گونه اثر منفی بر مفاصل اندام تحتانی و مفصل L5-S1 ندارد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسکولیوز، بوستون بریس، نیروی تماس مفصل، راه رفتن

عنوان انگلیسی The Effect of Boston Brace on Lower Limb and L5-S1 Joint Contact Forces during Walking in Patients with Idiopathic Scoliosis
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Scoliosis is a lateral curvature of the spine that affects walking in these patients. Using orthotics is one of the most common treatments for scoliosis patients. There is little knowledge about the effect of orthotics on joint contact forces during walking. Therefore the aim of this study was to assess the effect of Boston brace on lower limb and L5-S1 joint contact forces during walking in scoliosis patients. Materials & methods: 5 girls with idiopathic scoliosis participated in this study. Qualysis motion analysis system and a Kistler forceplate were used to record data. SPSS software (independent t-test) was used to analyze data at the set point of 0.05. Finding: The first (α=0.02) and second (α=0.04) peak of vertical ground reaction force were 18.8 and 20.05 N/BW respectively during walking with brace which was significantly greater than that of these forces during walking without brace. The excursion of the trunk in sagittal plane significantly decreased during walking with brace (α=0.02). Discussion & conclusions: Boston brace did not affect gait kinetics and kinematics significantly in self-selected speed except L5-S1 range of motion and first and second vertical ground reaction forces. So Boston brace has no negative effect on lower limb joints and L5-S1 joint during walking with self-selected speed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Scoliosis, Boston brace, Joint contact force, Gait

نویسندگان مقاله عاطفه جعفری سرو علیا | atefeh jafari sarv oliya
dept of orthotics and prosthetics, faculty of rehabilitation, isfahan university of medical sciences, isfahan, iran
گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

محمد تقی کریمی | mohammad taghi karimi
dept of orthotics and prosthetics, faculty of rehabilitation, isfahan university of medical sciences, isfahan, iran
گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

کیوان شریف مرادی | keyvan sharifmoradi
dept of sport sciences, faculty of human sciences, kashan university, kashan, iran
گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)

آزاده نادی | azadeh naderi
dept of orthotics and prosthetics, faculty of rehabilitation, isfahan university of medical sciences, isfahan, iran
گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه کاشان (Kashan university)

پرستو سلجوقیان | parastoo saljoghiyan
dept of orthotics and prosthetics, faculty of rehabilitation, isfahan university of medical sciences, isfahan, iran
گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (Isfahan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2245-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات