مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۰۰-۱۰۷

عنوان فارسی القای تخمدان پلی کیستیک توسط دهیدرو اپی آندروستندیون در موش‌ های سوری
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یک اختلال آندو کرینی شایع ‌ترین علت نا باروری زوجین محسوب می‌شود، شناخت بهتر پاتوژنز این سندرم نیازمند مدل‌های حیوانی است. این مطالعه با هدف القای تخمدان پلی کیستیک توسط دهیدرو اپی آندروستندیون در موش سوری انجام شده است. مواد و روش‌ها: برای القاء فنوتیپ سندرم تخمدان پلی کیستیک تعداد 24 سر موش‌‌های نا بالغ (حدوداً 22-21 روزه) در دو گروه 12 تایی کنترل و آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه آزمایش به مدت 21 روز با تزریق روزانه دهیدرو اپی آندروستندیون به صورت داخل صفاقی تیمار شدند. به گروه کنترل حلال دهیدرو اپی آندروستندیون تزریق شد. به منظور بررسی تغییرات بافت تخمدان، از روش‌های هیستو مورفومتری استفاده گردید. یافته‌‌های پژوهش: استفاده از دهیدرو اپی آندروستندیون در جهت ایجاد مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک سبب کاهش معنی دار تعداد فولیکول‌‌های آنترال و جسم زرد و افزایش تعداد فولیکول‌‌های پریماری و پره آنترال و کیستی در مقایسه با گروه کنترل گردید (P< 0.05). موش‌‌های تیمار شده با دهیدرو اپی آندروستندیون، افزایش معنی داری در اندازه فولیکولی (P< 0.001)، در ضخامت تکا (P< 0.001) و کاهش معنی داری در ضخامت لایه گرانولوزا (P< 0.001) در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، می‌‌توان نتیجه گیری کرد که دهیدرو اپی آندروستندیون می‌‌تواند تخمدان پلی کیستیک را در موش سوری القاء نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تخمدان پلی کیستیک، دهیدرو اپی آندروستندیون، موش سوری

عنوان انگلیسی Polycystic ovary induction by Dehydroepiandrostenedione in Mice
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) as an endocrine disorder, the most common cause of infertility in couple is considered, for be a better understanding of the pathogenesis of this syndrome, the animal models is needed. This study was conducted with the aim of polycystic ovary induction by dehydroepiandrostenedione in mice. Materials & methods: To induce PCOS phenotype of immature mice (approximately 21-22 days) in both control and experimental groups of 12 mice were studied. in the experimental group for 21 days with a daily injection of dehydroepiandrostenedione were treated intraperitoneally. The solvent of dehydroepiandrostenedione was injected to the control group. For evaluate changes in ovarian tissue, histomorphometry methods were used. Findings: The use of dehydroepiandrostenedione in order to create a model of polycystic ovary syndrome causes a significant reduction in the number of antral follicles and the corpus luteum and increase the number of follicles primordial, primary and preantral and cysts in comparison to the control group (P< 0.05). Mice treated with dehydroepiandrostenedione in compared with the control group respectively showed a significant increase in the size of the follicles (P< 0.001), a significant increase in the thickness of the theca (P< 0.001) and a significant decrease in granulosa layer thickness (P< 0.001). Discussion & Conclusions: Based on the results of this study, we can conclude that dehydroepiandrostenedione can induce polycystic ovary in mice.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Polycystic ovary, Dehydro epi androstenedione, Mice

نویسندگان مقاله مجید احمدی | majid ahmadi
dept of anatomical sciences, faculty of medicine, kurdistan university of medical sciences, sanandaj, iran
گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان (Kordestan university of medical sciences)

محمدجعفر رضایی | mohammad jafar rezaei
dept of anatomical sciences, faculty of medicine, kurdistan university of medical sciences, sanandaj, iran
گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان (Kordestan university of medical sciences)

فردین فتحی | fardin fathi
dept of anatomical sciences, faculty of medicine, kurdistan university of medical sciences, sanandaj, iran
گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان (Kordestan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1721-3&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات