مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۰۸-۱۱۶

عنوان فارسی افزایش عملکرد کاتالیستی کلینو پتیلولیت در فرایند حذف بخارات تولوئن با روش آلومینیوم زدایی کنترل شده (اسید شویی)
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: روش های مختلفی برای حذف مواد آلی فرار (VOC) از هوا وجود دارد که از بین آن ها روش های کاتالیستی بیش ترین کاربرد را دارد. یکی از این روش های کاتالیستی، استفاده از زئولیت های طبیعی اصلاح شده می باشد. لذا در این تحقیق برای اولین بار، اثر اسید شویی بر عملکرد زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت ایرانی در حذف بخارات تولوئن مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: اصلاح شیمیایی زئولیت با استفاده از روش های اسید شویی، تبادل یون و کلسینا سیون انجام شد. سپس برای تست کارایی این زئولیت از یک راکتور انتگرالی با بستر ثابت استفاده شد. در این مطالعه، عملکرد زئولیت بین دمای 150 تا 375 درجه سانتی گراد و با دبی گاز ورودی 1000 میلی لیتر بر دقیقه و غلظت ppm 100 از تولوئن مورد ارزیابی قرار گرفت. بنابراین، اثر متغیر هایی مانند دمای راکتور، میزان اسید شویی و مقدار جریان (دبی) بخارات آلاینده بر میزان حذف بخارات تولوئن بررسی شد که نتایج آن توسط نرم فزار Excel آنالیز شد. یافته های پژوهش: زئولیت کلینوپتیلولیت ایرانی اسیدشویی شده عملکرد بسیار خوبی برای حذف بخارات تولوئن داشت به طوری که اسیدشویی باعث شد حذف کامل بخارات تولوئن در دمای کمتر نسبت به حالت پروتونه شده و اسید شویی نشده اتفاق بیافتد، به نحوی که با استفاده از این روش حذف کامل بخارات تولوئن در دمای 300 درجه سانتیگراد اتفاق افتاد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که زئولیت اصلاح شده به این روش می تواند یک روش موثر و کارآمد برای حذف ترکیبات آلی فرار مانند تولوئن باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زئولیت، کلینو پتیلولیت، راکتور بستر ثابت، تولوئن، اسید شویی

عنوان انگلیسی Enhancement of the Catalytic Performance of Clinoptilolite in Toluene Abatement Process through Controlled Dealumination
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: There are various methods for VOC abatement from air among which the catalytic method is more conventional. Using modified natural zeolites is one of the catalytic methods. In this research for the first time, dealuminated (acid treated) natural clinoptilolite zeolite was used for the total oxidation of toluene. Materials & methods: The chemical modification of the zeolite is conducted by acid treating, ion-exchange and calcination methods. Then catalytic behavior of the sample was investigated using the integral fixed bed catalytic reactor. In this work, the effect of variables such as reactor temperature, flow rate of pollutant and extent of dealumination was evaluated. Findings: The dealuminated clinoptilolite zeolite showed a promising performance for toluene abatement via total oxidation of toluene so that temperature corresponding to the maximum activity (100% conversion of toluene) was shifted to lower temperature (300 °C). Discussion & Conclusions: The results showed that zeolite and its preparation method can be an effective method for VOCs abatement like toluene.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ناصر قاسمیان | naser ghasemian
dept of polymer science and engineering, university of bonab, bonab, iran
گروه پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب. بناب، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه بناب (Bonab university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2080-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات