مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۱۷-۱۲۴

عنوان فارسی رابطه شیوه‌‌های فرزند پروری و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام: نقش واسطه ای نوجویی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اعتیاد یک بیماری جسمی و روانی در نظر گرفته می ‌شود که به دلیل ماهیت پیش رونده ‌اش سلامت فرد و جامعه را در همه ابعاد زندگی به خطر می ‌اندازد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری نوجویی در رابطه شیوه‌ های فرزند پروری و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام بود. مواد و روش‌ ها: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر ایلام که در نیمسال اول تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده است. به منظور انجام این پژوهش 410 نفر به روش تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند و پرسشنامه ‌های شیوه‌ های فرزند پروری بامریند، نوجویی کلونینجر و گرایش به اعتیاد زرگر را تکمیل نمودند. داده ها با آزمون­ های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار َ Amos ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ‌های پژوهش: نتایج نشان داد مدل پیشنهادی با داده‌ های پژوهش برازش مناسبی داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که شیوه ‌های فرزندپروی بر گرایش به اعتیاد و نوجویی اثر مستقیم معنی دار دارند و همجنین این نتیجه حاصل شد که نوجویی در رابطه‌ی شیوه‌ های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد نقش واسطه ای دارد. بحث و نتیجه گیری: بر طبق نتایج پژوهش حاضر نوجویی یکی از موثرترین دلایل گرایش به اعتیاد در دانش آموزان است. لذا با وجه داشتن به این امر، مسئولان و فعالان حوزه سلامت بایستی تدابیری جهت افزایش آگاهی والدین در زمینه‌ ی آموزش شیوه‌ های فرزند پروری مناسب و نقش ویژگی ‌های شخصیتی در گرایش به اعتیاد را اتخاذ نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیوه‌‌های فرزند پروری، اعتیاد، نوجویی، دانش آموزان

عنوان انگلیسی The Relationship between Parenting Styles and Addiction Potentiality in Ilam high School Students: The Mediating Role of Novelty Seeking
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Addiction is a physical and mental disorder, which because of its progressive nature endangers the health of individual and community in all aspects of life. The present research aimed to understand the mediating role of novelty seeking in the relationship between Parenting styles and addiction tendency in high school students in the city of Ilam. Materials & methods: The statistical population of present research consisted of all high school boy students in the first semester 2015-2016 academic years; therefore, 410 students were selected with multistage random sampling, and completed the Baumrind parenting styles questionnaire, Cloninger novelty sensation scale and Zargar addiction potentiality. The data have been analyzed by Pearson correlation test and path analyses using Amos -16. Findings: Results showed that the proposed model had sufficient fitness with data of research. Path analysis showed that parenting styles significantly affected novelty sensation and addiction potentiality directly. Also, it was found out that novelty sensation had mediating role in the relationship between parenting styles and addiction potentiality. Discussion & conclusions: According to present research results, novelty sensation is one of the most effective reasons on student's tendency to drug abusing. With this in mind, the hygienic officials and activists should make policies to increase parent's information in suitable parenting styles education field and the important role of personality characteristic in tendency to addiction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Parenting style, Addiction, Novelty sensation, Students

نویسندگان مقاله وحید احمدی | vahid ahmadi
dept of health psychology, karaj branch, islamic azad university, karaj, iran
گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی کرج (Islamic azad university of karaj)

شکوه السادات بنی جمالی | shokoalsadat banijamal
dept of psychology and educational science, al-zahra university, tehran, iran
گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی کرج (Islamic azad university of karaj)

غلامرضا صرامی | gholamreza sarami
dept of psychology and educational science, kharazmi university, karaj, iran
گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه الزهرا (Alzahra university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1174-10&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات