مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۲۵-۱۳۷

عنوان فارسی جدا سازی باکتری های تولید کننده پلاستیک زیست تخریب پذیر از خاک های آلوده به پساب کارخانه شیر ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استفاده از پلاستیک های سنتتیک منجر به ایجاد مشکلاتی از قبیل دفن پسماند های جامد و همچنین گرم شدن کره زمین می ‌شود. برای حل این مشکل استفاده از پلیمر های زیست ‌تخریب‌پذیر همانند پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) مناسب می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی تولید حداکثری پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات و تولید بیوماس سلولی در شرایط مختلف رشد ازجمله فاکتور های دما، منبع کربن، دور شیکر و زمان انکوباسین بود. مواد و روش ‌ها: برای ارزیابی تولید پلی ‌هیدروکسی ‌بوتیرات (PHB) تعداد 10 سویه باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به پساب کارخانه شیر واقع در شهرک صنعتی ایلام مورد آزمایش قرار گرفتند و وجود PHB در آن ها با استفاده از رنگ آمیزی سودان سیاه مورد ارزیابی قرار گرفت . در میان تمامی ایزوله ها، فقط یک سویه باسیلوس دارای PHB بود که این سویه با استفاده از تست های بیو شیمیایی و انجام واکنش PCR و با استفاده از پرایمر اختصاصی به عنوان باسیلوس سرئوس شناخته شد. برای ارزیابی PHB تولید شده از دستگاه GC-MASS و FTIR استفاده شد و برای بررسی تولید بیشتر پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات و تولید بیوماس سلولی، تاثیر فاکتور های مختلف محرک رشد از جمله دما، منبع کربن، دور شیکر (هوا دهی) و زمان انکوباسیون بررسی شدند. یافته ‌های پژوهش: نتایج نشان داد که شرایط اپتیما برای تولید حداکثری PHB و بیوماس، انکوباسیون در 37 درجه سانتی گراد به مدت 72 ساعت، دور شیکر 150 (دور در دقیقه) و استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن می باشد و میزان تولید بیوماس و PHB، 188/0 گرم و 058/0 گرم در لیتر به ترتیب بود. بر اساس نتایج حاصل از GC-Mass میانگین تولید PHB سی درصد بود. بحث و نتیجه‌گیری: با استفاده از منابع کربن ارزان قیمت می ‌توان تولید این بیو پلیمر را افزایش داد و در صورت تولید صنعتی می ‌توان این بیو پلیمر را به‌جای پلاستیک‌های سنتتیک مورد استفاده قرار داد تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Isolation of Biodegradable Plastic Producing Bacteria from Soil Contaminated Sewage in Ilam Milk Manufactory
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The use of synthetic plstics has led to solid waste management problem and secondary problems such as global warming. In response to these issues, use of biodegradable polimers such as polyhydroxy butyrate (BHP) is suitable. The aim of this research was to evaluate maximum production of BHP and cell biomass in different growth condition as temperature, carbon source, incubation time and shaker speed. Materials & methods: To evaluate BHP production, a total of 10 bacteria species isolated from soil contaminated to sewage in Ilam milk maufactory were tested for exictance of BHP using soudan black staining. Among all isolates, only one bacillus species had BHP. This species was diagnosed as bacillus cereus using biochemical tests and PCR reaction by using universal primer. The evaluation of BHP production has been carried out using GC-Mass and FTIR apparatues, and for maximum production of BHP and cell biomass, the effects of differences growth inducer factors such as temperature, carbon sources, shaking(aeration) and incubation time were tested. Findings: In this survey we found that, the optimum condition for maximum production of PHB and biomas was incubation at 37˚C for 72h and shaking in 150rpm/min, uses of glucose as carbon source, and the ratres of PHB and biomass production were 0.188g/lit, 0.058g/lit respectivlly. Regarding GC-Mass results, the average of PHB production was 30%. Discussion & Conclusions: Using cheap sources of carbon, one can enhance production of this biopolymer in the industerial scale for replacement of synthetic plastic to prvent bioenvironmental contamination.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آرمان رستم زاد | arman rostamzad
dept of biology, faculty of sciences, ilam university, ilam, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)

حسن رضایی | hassan rezaei
dept of biology, faculty of sciences, ilam university, ilam, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)

رضا هوشمندفر | reza hoshmandfar
central laboratory, ilam university, ilam, iran
آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه ایلام، ایلام ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3287-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات