مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۳۸-۱۴۶

عنوان فارسی بررسی بیان نسبی ژن BIF-۱ در تومور سرطان پستان و بافت‌ های نرمال مجاور با استفاده از Real Time PCR
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرطان پستان یک بیماری پیچیده به دلیل چندین تغییر ژنتیکی و اپی‌ژنتیکی است که نهایتا به تغییر فرآیند های سلولی از جمله تکثیر، آپوپتوز، آنژیوژنز (رگ زایی) و اکتساب یک فنوتیپ تهاجمی منجر می‌شود. BIF-1(BAX interacting factor) که یک ژن سرکوب گر تومور است، در تنظیم خمیدگی ­های غشای میتوکندری نقش دارد و حاوی دمین BAR است که به واسطه آن با BAX تعامل می ­یابد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت بیان نسبی ژن BIF-1 در بافت انسانی تومور مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با بافت نرمال اطراف تومور به روش Real-Time PCR می باشد. مواد و روش ­ها: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 50 نمونه‌ ی حاصل از زنان مبتلا به سرطان پستان و 50 نمونه کنترل نرمال اطراف تومور که در سال 1393 به بیمارستان‌ های میلاد و خاتم الانبیاء مراجعه کرده بودند، انجام شد. بعد از جمع‌ آوری نمونه ‌ها، استخراج RNA از بافت با استفاده از کیت استخراج TriPure RNA Isolation انجام شد. سپس سنتز cDNA از RNA های استخراج شده با استفاده از کیت Revert AID First strand cDNA synthesis Kit انجام گرفت. در نهایت بیان ژن BIF-1 در 50 بافت تومور سرطان پستان و 50 بافت نرمال پستانی با استفاده از تکنیک SYBR Green Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ های پژوهش: نتایج ما نشان داد که ژنBIF-1 در 34 نمونه(68 در صد) از بافت توموری مبتلایان به سرطان پستان نسبت به بافت نرمال مجاور تومور دچار کاهش بیان می باشد که این اختلاف از منظر آماری معنی‌دار تلقی می‌گردد (P=0.001). این پایین بودن میانگین بیان در بافت توموری نسبت به بافت نرمال اطراف تومور تاییدکننده عملکرد سرکوبگری تومور ژن BIF-1 است. بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به کاهش بیان ژن BIF-1 در بافت های تومور در مقایسه با بافت نرمال پستانی می توان این ژن را به عنوان یک کاندید زیست نشانگر احتمالی مرتبط با سرطان پستان جهت بررسی های آتی معرفی نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان ، BIF-1 ، بیان ژن، Real-Time PCR

عنوان انگلیسی BIF-1 Relative Gene Expression Study in Breast Cancer Tumor and Normal Adjacent Tissues using Real Time PCR
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Breast cancer is a complex disease due to several biological Levels of genetic and epigenetic changes that ultimately alter the cellular processes including proliferation, apoptosis, angiogenesis and the acquisition of an invasive phenotype results. BIF-1 (BAX interacting factor) is a tumor suppressor gene which is involved in the regulation of mitochondrial membrane bends and containing BAR domains that mediate interaction with BAX. The aim of this study was to investigate the relative gene expression differences of BIF-1 in human breast tumor compared with normal adjacent tissues using Real-Time PCR method. Materials & methods: This case-control study was implemented on 50 tumour and normal adjacent tissue samples of breast cancer patients. The patients had referred to Milad and Khatam hospitals in 2014. After collecting the samples, total RNA was extracted from tissue by TriPure RNA isolation kit. The cDNA was synthesized from extracted RNA by Revert AID First strand cDNA synthesis kit. Finally the BIF-1 gene expression was analyzed in tumor and normal adjacent tissues using SYBR green Real-Time PCR. Findings: Our results indicated that BIF-1 was down regulated in 34 breast cancer patients which was statically significant (P=0.001). This lower mean of BIF-1 gene expression in tumor tissues compared with normal adjacent ones confirmed its role as a tumor suppressor gene. Discussion & conclusions: Due to the significant difference in BIF-1 gene expression in breast tumor and normal tissue, this gene may candidate as a possible biomarker related to breast cancer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast cancer, Gene expression, BIF-1, Real Time PCR

نویسندگان مقاله کژاله محمدی | kazhaleh mohammadi
. dept of cell and molecular biology, faculty of biological sciences, kharazmi university, tehran, iran
گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

مهدیه سلیمی | mahdiyeh salimi
dept of medical genetic, institute of medical biotechnology, national institute of genetic engineering and biotechnology, tehran, iran.
گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

عبدالحمید انگجی | abdolhamid angaji
. dept of cell and molecular biology, faculty of biological sciences, kharazmi university, tehran, iran
گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فروزنده محجوبی | foroozandeh mahjoobi
dept of medical genetic, institute of medical biotechnology, national institute of genetic engineering and biotechnology, tehran, iran.
گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

طیبه مجید زاده | tayebeh majidizadeh
dept of medical genetic, institute of medical biotechnology, national institute of genetic engineering and biotechnology, tehran, iran.
گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2859-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده genetics|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات