مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۳، صفحات ۱۴۷-۱۵۹

عنوان فارسی بررسی خواص ضد التهابی اسانس سیاه دانه ایرانی در کاهش بیان ژن ‌های سایتوکین ‌های پیش التهابی TNF-α و IL-۱۸ در سلول‌ های ماکروفاژ و مونوسیت انسانی (Human THP-۱)
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: استئو آرتریت شایع‌ ترین نوع بیماری مفصلی در انسان است. کشف رد پای التهاب در بروز استئو آرتریت کشف جدیدی نیست. تغییرات تخریبی در مفاصل التهابی با تولید بیش از حد سایتوکین‌های التهاب آور همراه است. در این جریان سلول‌‌ های مونوسیت و ماکروفاژ به سینوویوم وارد شده و در تولید سایتوکین ‌ها نقش ایفا می‌کنند. هدف این مطالعه بررسی میزان تاثیر اسانس سیاه دانه در کاهش بیان سایتوکین‌های پیش التهابی در سلول‌ های ماکروفاژ و مونوسیت انسانی در مقایسه با دارو‌ های ضد التهاب استروئیدی در مدلی شبیه به استئوآرتریت است. مواد و روش ‌ها: کشت سلول‌ های THP-1، تهیه اسانس سیاه دانه، تعیین سمیت با روش‌‌های SDH، LDH و MTT، تیمار سلول‌ها با LPS، دارونما‌ها و اسانس، جد اسازی RNA و سپس تولید cDNA انجام گردید و میزان بیان TNF-α و IL-18 با روش RT-PCR تعیین و با استفاده از ANOVA ، F static و REST آنالیز گردید. یافته‌ های پژوهش: اسانس سیاه دانه میزان بیان TNF-α و IL-18 را کاهش داده و دارای اختلاف معنی داری (P< 0.05) با گروه کنترل می‌باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اسانس سیاه دانه باعث کاهش بیان TNF-α و IL-18 در سلول‌ های THP-1 تحریک شده با LPS می‌شود و به دلیل خاصیت ضد التهابی می‌‌تواند در درمان بیماری‌های التهابی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استئو آرتریت، اسانس سیاه دانه، سایتوکین، سلول‌های THP-1

عنوان انگلیسی Investigation of the Anti-inflammatory Properties of Iranian Nigella sativa L in Reducing the Expression of Pre-Inflammatory Cytokines of TNF-α and IL-18 in Human THP-1 Cells
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Osteoarthritis is the most common joint disease in humans. Footprints inflammation in osteoarthritis is not a new discovery. The degenerative change in inflammatory joints is associated with overproduction of inflammatory cytokines. In the process, the monocyte and macrophage cells enter the synovium and play a role in the production of the cytokines. The aim of this study was to investigate the effect of the essential oil of Nigella sativa L in reducing expression of pre-inflammatory cytokines in human macrophage and monocyte cells in comparison with steroid anti- inflammatory drugs in a model similar to osteoarthritis. Materials & methods: Culturing THP-1 cells, providing Nigella sativa L essential oil, determining the degree of toxicity through SDH, LDH and MTT methods, treatment of the cells with LPS, placebos and essential oil, isolation of RNA and then, producing cDNA were performed. The expression of TNF-α and IL-18 was determined by RT-PCR method and analyzed through ANOVA, F static, and REST methods. Findings: The essential oil of Nigella sativa L reduced the expression of TNF-α and IL-18 and has a significant difference (p< 0.05) with the control group. Discussion & conclusions: The results showed that the Nigella sativa L essential oil reduces the expression TNF-α and IL-18 in THP-1 cells stimulated with LPS and can be used in treating inflammatory diseases due to its anti- inflammatory properties.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد مقصودی مقدم | mohammad maghsodi moghadam
dept of biology, payam-e nour university, tehran, iran
روه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

حسین مقصودی | hoseyn maghsodi
dept of biotechnology , payam-e nour university, tehran, iran
گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

محمد ابراهیمی | mohammad ebrahimi
dept of biotechnology , payam-e nour university, tehran, iran
گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

عباس قنبری | abas ghanbari
dept of biology, payam-e nour university, tehran, iran
روه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)

سیدحسین حجازیان | seyd hoseyn hejaziyan
dept of biology, payam-e nour university, tehran, iran
روه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه پیام نور تهران (Payame noor university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3049-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده genetics|
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات