مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۵۵-۶۲

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین اندازه ذرات LDL با بار الکتریکی سطح آن‌ها در بیماران شریان کرونری
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بر اساس مطالعات تغییر در محتوای ذرات LDL بر روی شارژ سطحی و خصوصیات ساختمانی آن‌ها (مثل قطر آن ‌ها) تاثیر داشته و این تغییر موجب تغییر شکل و تغییر در متابولیسم آن ‌ها می‌گردد. در این تحقیق ارتباط بین اندازه ذرات LDL با پتانسیل زتای آن‌ ها در بیماران شریان کرونری در مقایسه با گروه کنترل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی انجام شده است. 30 فرد بیمار و 30 فرد سالم بر اساس معیار‌های بالینی و پارامتر‌های آنژیوگرافی انتخاب شدند. میانگین قطر و پتانسیل زتای سطح ذرات LDL با کمک دستگاه زتا سایزر اندازه گیری شد. یافته‌های پژوهش: بر اساس نتایج حاصل، میانگین قطر ذرات LDL در افراد بیمار( nm 06/1 ± 18/24،0001/0p=) به طور معنی داری کمتر از میانگین قطر ذرات LDL در افراد سالم ( nm63/0±26/25،0001/0p= ) است. در این مطالعه میزان پتانسیل زتا در افراد بیمار(mv77/0±08/25-) به طورمعنی داری کمتر از افراد کنترل ( mv56/1 ± 65/23- ) است و این بدان معنا می ‌باشد که شارژ منفی در سطح ذرات LDL در میان بیماران بیشتر از گروه کنترل بوده است. از طرفی نیز یک ارتباط معنی ‌دار بین میانگین قطر ذرات LDL و پتانسیل زتای سطح آن ‌ها در بیماران شریان کرونری مشاهده گردید، هرچند این ارتباط در افراد سالم معنی ‌داری نبود. بحث و نتیجه گیری: ذرات لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) از لحاظ اندازه، چگالی و ترکیب اجزاء ناهمگون هستند. اعتقاد بر این است که از میان ذراتLDL ذرات کوچک ‌تر و چگال ‌تر LDL آتروژنیک‌تر هستند. مطالعه حاضر نشان داد که ذرات LDL کوچک‌ تر و با شارژ منفی بیشتر با افزایش خطر بیماری‌ های عروق کرونر مرتبط هستند . هم چنین به نظر می‌رسد تغییر در قطر ذرات LDL با تغییر در پتانسیل زتای سطح ذرات ارتباط داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پتانسیل زتا ، LDL کوچک و چگال، گرفتگی عروق کرونر

عنوان انگلیسی The Relationship between LDL Particles and Their Surface Charge in Patients with Coronary Artery Disease
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: According to recent researches, changes in the composition of LDL particles affect their surface charge and structural features (their diameters, for example), modifying their morphology and metabolism in the plasma. In the present study, the relationship of LDL particles size with their zeta potential were assessed in patients with coronary artery disease in comparison with control subjects. Materials & methods: In the case and control study, 30 patients with coronary artery disease and 30 control subjects were selected based on the clinical and angiographic parameters. The size and zeta potential of LDL particles were measured using zeta sizer instrument. Findings: Results of this study showed that, LDL mean particle size in patients (24.18 ± 1.6 nm) was significantly higher than that of control subjects (25.26 ± 0.63 nm)( P=./0001). Furthermore, the zeta potential level in patients (-25.08 ± 0.77 mV) was significantly lower than that of control subjects (-23.65 ± 1.56 mV) (P=./0001). This means that the negative charge of LDL particles was further in patients than in control subjects. On the other hand, there was a significant correlation between LDL mean particle size and zeta potential of the particles in patients. However, the correlation was not significant in control subjects. Discussion & conclusions: Low density lipoprotein (LDL) particles are heterogeneous entities based on their size, density and composition. It is conceived that among the particles the smaller and denser ones would be more atherogenic. The present study demonstrated that LDL particles with smaller size and more negative charges are associated with increased risk of cardiovascular disease. Also, changes in the diameter of LDL particles are associated with the changes in the zeta potentials of the particles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هدی طاوس نژاد | hoda tavoosnejad
dept of biology, faculty of sciences, science and research branch, islamic azad university, sanandaj,iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

غلام بساطی | gholam basati
dept of biochimestry, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
دانشگاه علوم پزشکی ایلام، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پیراپزشکی، ایلام، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

فاطمه کشاورزی | fatemeh keshavarzi
dept of biology, faculty of sciences, science and research branch, islamic azad university, sanandaj,iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ، سنندج، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2239-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات