مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۸۲-۹۰

عنوان فارسی فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتا لاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در عفونت های ادراری در شهر رشت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کلبسیلا پنومونیه یک میکروارگانیسم فرصت طلب و از مهم ترین عوامل عفونت ادراری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی کلبسیلا پنومونیه مولد بتا لاکتاماز وسیع الطیف در عفونت ادراری و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن ها انجام گرفت. مواد و روش ها: تعداد 340 نمونه عفونت ادراری از نظر حضور کلبسیلا پنومونیه بررسی شدند. الگوی مقاومت دارویی جدایه های این باکتری و تولید بتا لاکتاماز وسیع الطیف به روش های انتشار از دیسک و دیسک ترکیبی بررسی و فراوانی ژن های TEM و SHV در سویه های مولد بتالاکتاماز به روش PCR تعیین گردید. یافته های پژوهش: از 340 نمونه عفونت ادراری مورد مطالعه، در 65 مورد (12/19 %) کلبسیلا پنومونیه به عنوان عامل عفونت شناسایی شد. همه جدایه ها مقاومت دارویی چندگانه داشتند. بیشترین میزان مقاومت این جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (%92)، آموکسی سیلین (%6/87) و اریترومایسین (%6/84) بوده است و جنتامایسین و آمیکاسین موثرترین آنتی بیوتیک ها بوده اند. %3/52 جدایه ها (34 جدایه) از نظر فنوتیپی مولد بتا لاکتاماز وسیع طیف بوده اند. از این تعداد 26 جدایه (%76) واجد ژن TEM و 15 جدایه (%44) واجد ژن SHV بوده اند. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان دهنده ی شیوع بالای کلبسیلا پنومونیه مولد بتا لاکتاماز وسیع الطیف در عفونت های ادراری و میزان بالای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه در این جدایه ها می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقاومت دارویی، کلبسیلا پنومونیه، SHV ، TEM، عفونت ادراری

عنوان انگلیسی Frequency of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Multidrug Resistant Klebsiells Pnemoniae in Urinary Tract Infections in Rasht
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Klebsiella pnemoniae is an opportunistic microorganism which is one of the most important causes of urinary infections. The present study aimed to investigate the frequency of extended spectrum beta lactamase producing and multi drug resistant K. pnemoniae in urinary tract infections. Materials & methods: A total of 340 urine samples were analyzed for the presence of K. pnemoniae. Drug resistance pattern of the K. pnemoniae isolates and production of extended spectrum beta lactamase (ESBL) were determined by agar disc diffusion and combined disc methods. Frequency of TEM and SHV genes in ESBL positive strains was determined by PCR. Findings: Out of 340 urine samples, in 65 (19.12%) samples K. pnemoniae were isolated as the causative agent of urinary tract infections. All of the isolates showed multi drug resistance and the most resistance was against penicillin (92%), amoxicillin (87.6%), and erythromycin (84.6%). Gentamycin and kanamycin showed the most antibacterial effects. Also, 32 (52.3%) of tested bacteria were recognized as extended spectrum beta lactamase producer isolates. Out of them 26 (76%) isolates were identified positive for the presence of TEM gene and 15 (44%) isolates were SHV positive. Discussion & conclusions: The results showed a high prevalence of K. pnemoniae in urinary tract infections and high amounts of drug resistance in the isolates.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لیلا اسدپور | leila asadpour
dept of veterinary science, faculty of agricultural sciences, islamic azad university, rasht branch, rasht, iran
گروه دامپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی رشت (Islamic azad university of rasht)

مریم نهاوندی نژاد | maryam nahavandinejhad
dept of biology, faculty of basic sciences, islamic azad university, rasht branch, rasht, iran
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی رشت (Islamic azad university of rasht)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3145-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات