مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۲۶-۱۳۲

عنوان فارسی بررسی علل، تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی توسط پایگاه های فوریت های پزشکی استان ایلام
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: انجام برنامه ریزی درست و اصولی در راستای ارتقای ارائه خدمات درمانی در فوریت های پزشکی یک نیاز اساسی به شمار می رود. این مطالعه در نظر دارد با بررسی علمی دلایل و عوامل مرتبط با اعزام بیماران به مرکز استان و یا استان های مجاور، را مشخص و با ارائه راهکارهای عملی به اصلاح روند ارائه خدمت به بیماران اورژانسی در محل کمک نماید. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شده و تمام افرادی که در طول ماه های فروردین تا آبان سال1389 اعزام شده اند به صورت سر شماری وارد مطالعه شده اند. اطلاعات دموگرافیک ، علل و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی در شهرستان های مختلف استان توسط چک لیست جمع آوری و توسط SPSS 16 و استفاده از جداول توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش: از بین 960 مورد اعزام در طول مطالعه بیشترین فراوانی مربوط به آبدانان با 196 نفر (4/20درصد) و کمترین آن ها مربوط به ایلام با 59 نفر (1/6 درصد) و 59 درصد اعزام ها را مردان تشکیل داده اند. 1/73 درصد اعزامها شهری، 3/26 درصد روستایی و 5/0 درصد عشایری و زائر بوده اند. هم چنین 48 درصد (449 نفر) اعزام ها بعلت حادثه و 52 درصد (511 نفر) به علت بیماری و بالاترین علل اعزام با 7/30 درصد مربوط به بیماران جراحی و سپس با 9/22 درصد مربوط به بیماران قلبی بوده است. بیشتر بیماران توسط پزشک عمومی ( 627 نفر، 3/65 درصد) اعزام شده اند و مقصد اعزام 94 درصد بیماران در داخل استان بوده است. از نظر نیروی انسانی علل اعزام 3/97 درصد عدم وجود متخصص مربوطه اعزام شده اند و فقط 3/21 درصد اعزام بیماران به علت تأکید پزشک معالج بر اساس نیازهای واقعی بیمار بوده و علل جانبی اعزام بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است. بحث و نتیجه گیری: بیشترین علل اعزام عدم وجود متخصص مربوطه و بیشترین تعداد اعزامی مربوط به جراحی بوده است لذا استقرار متخصص خصوصا جراح عمومی و امکانات تشخیصی منجر به کاهش قابل توجه اعزام ها به مرکز استان خواهد شد . ازطرفی بیشترین تعداد اعزام توسط پزشک عمومی انجام شده که بیانگر عدم وجود نیروهای متخصص در شهرستان ها و نظام ارجاع ناقص می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of the Causes, Variety and Factors Associated with Patients' Dispatch via Medical Emergencies Centres of Ilam Province
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Effective planning to improve medical issues via EMS is an essential need. This study aimed to evaluate the causes, variety and factors associated with patients' dispatch via Medical Emergencies from different townships of Ilam province to Ilam city or cities from the other provinces and by a practical suggestion helps to improve the emergency cares at the event place. Materials & methods: By a descriptive study all dispatched patients during March to August 2010 by Ilam province EMS were investigated consecutively. Demographic data and all information about causes and factors related to patients dispatch were collected via a valid questionnaire and finally the data were entered into the SPSS version16 and using descriptive tables and relevant tests were analysed. Findings: Totally 960 cases were referred to Ilam or other provinces during study project among which the highest figure (196 patients (20.4%)) was from Abdanan city and the least figure was from Ilam (59 (6.1%)) and 59% of patients was attributed to males. Also, the rates of patients from urban and rural areas were 73.1% and 26.3% respectively and 0.5% was among emigrants and visitors. 48% of referrals (449 patients) were due to accident and others were due to other different diseases and the highest rate of referrals (30.7) had surgical reasons and 22.9% was associated with cardiovascular diseases. In this study, the most patients' referrals (65.3%) were ordered by general medics and destination of 94% of referrals was Ilam city, inside the province. 97.3% of referrals was due to absent of relevant specialist and only 21.3% of referrals were due to emphasis of specialists upon the actual need of patients and the highest rate of referrals were due to lateral and unimportant reasons. Discussion & conclusions: The most patients' dispatches were due to absence of relevant specialist and the highest rate of referrals had surgical reasons; therefore, employment of specialists particularly surgeon and settlement of diagnostic tools such as sonography, radiology and CT scan can considerably reduce the number of dispatches. Also, the highest number of referrals was ordered by general medics, which reveals lack of enough specialists in Ilam townships and absence of a regular referral system in this province.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله خیرالله اسداللهی | khairollah asadollahi
dept of social medicine, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

صغری طاهریان | soghra taheriyan
dept of social medicine, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
فوریتهای پزشکی استان ،معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

جواد نوراللهی | javad noorollahi
faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
فوریتهای پزشکی استان ،معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

عباد الله فلاحی | ebadollah falahi
dept of ent, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

قباد آبانگاه | ghobad abangah
dept of internal medicine, faculty of medicine, ilam university of medical sciences, ilam, iran
گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2128-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات