مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۹۲-۱۰۲

عنوان فارسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی با شدت بالا بر بیان ژن سمافورین ۳A در عضله بازکننده طویل انگشتان پای موش‌های پیر C۵۷BL/۶
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن Sema3a در عضله EDL موش­های پیر C57bl/6می­باشد. مواد و روش­ها: بدین منظور، 20 سر موش نر C57bl/6 پیر(10=n) و بالغ(10=n) در 2 گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند، که گروه­های تمرین بعد از یک هفته آشناسازی در برنامه 4 هفته تمرین تناوبی شدید شرکت کردند و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی قربانی شدند، سپس عضله EDL استخراج و بوسیله روش Real-time Pcr بیان ژن Sema3a اندازه گیری گردید. یافته­ های پژوهش: نتایج نشان داد که با افزایش سن بیان ژن Sema3a در عضله EDL افزایش یافته است (001/0=P)، ولی تمرین موجب کاهش بیان آن در هر دو گروه بالغ(105/0=P) و پیر(025/0=P) شد. هر چند که، در موش­های بالغ به لحاظ آماری معنی دار نبود. هم­چنین، یافته­ها نشان می­دهدکه پیری اثر معنی داری بر وزن نسبی عضلهEDL داشته است به طوریکه تفاوت معنی داری بین موش­های بالغ و پیر در گروه کنترل(032/0=P) مشاهده شد. از سوی دیگر، هرچند که تمرین ورزشی وزن آن را مقداری افزایش داده است ولی این مقدار به لحاظ آماری در هر دوگروه­ بالغ (117/0=P) و پیر(321/0=P) معنی دار نبود. بحث و نتیجه گیری: افزایش سن همراه با افزایش در بیان ژن Sema3a می­باشد که احتمالا می­تواند در تغییرات عصبی عضلانی در سالمندی نقش داشته باشد. تمرینات تناوبی شدید با فراخوانی تارهای نوع تند می­توانند بیان آن را تعدیل نموده و احتمالا از دست رفتن عصب و آتروفی عضلانی در پیری را کاهش ­دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سمافورین 3A، تمرین تناوبی شدید، پیوندگاه عصبی عضلانی، پیری

عنوان انگلیسی The Effect of High-Intensity Exercise Training on Gene Expression of Semaphorin 3A in Extensor Digitorum Longus Muscles of Aged C57bl/6 Mice
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The aim of this study was to evaluate the effect of high intensity interval training on gene expression of Sema3A in EDL muscles of aged C57bl/6 mice. Materials & methods: For this purpose, twenty male C57bl/6 mice aged (n=10) and adult (n=10) were assigned in two groups of training and control. After one-week familiarization, training groups participate in four weeks high intensity training program and forty-eight hours. After the last training session, the mice were sacrificed. Then Gene expressions of Sema3A in EDL muscles were measured with Real time PCR technique. Findings: The results showed that with increasing age Sema3A mRNA expression increased in the EDL muscle (P=0.001). But training can reduce its expression in both adult (P=0.105) and old (P=0.025) groups. Although, in adult mice was not statistically significant. In addition, the findings show that aging has significant effect on EDL muscle weight, and significant difference between adult and old control groups was observed (P=0.032). On the other hand, although training slightly increased EDL muscles weight in both adult (P=0.117) and old (P=0.321) groups, this value statistically was not significant. Discussion & conclusions: Aging is associated with an increase in expression of Sema3A, which could possibly be involved in neuromuscular changes in aging. Moreover, high intensity interval training by recruited fast fiber muscle types can modify Sema3A mRNA expression and probably reduce denervation and muscle atrophy in aging process.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله لیلا قدیری حرمتی | leila ghadiri hormati
dept of exercise physiology, faculty of physical education and sport sciences, shahid bahonar university, kerman, iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)

محسن امینایی | mohsen aminaei
dept of exercise physiology, faculty of physical education and sport sciences, shahid bahonar university, kerman, iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)

امیربهادر دخیلی | amir bahador dakhili
dept. physical education, faculty of humanities sciences, tarbiat modares university, tehran, iran
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)

مجید اسدی شکاری | majid asadi shekaari
neuroscience research center, neuropharmacology research institute, kerman university of medical sciences, kerman, iran
مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (Tarbiat modares university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2799-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-447694.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات