مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۱۰-۱۲۰

عنوان فارسی بررسی تاثیر برنامه آموزشی ترکیبی بر رفتار غربالگری سرطان سرویکس در زنان خانه دار اسلام آباد غرب در سال ۱۳۹۴: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرطان سرویکس چهارمین سرطان شایع در جهان می باشد که هر ساله باعث مرگ و میر زیادی در زنان سراسر جهان می گردد. با توجه به این که عدم غربالگری منظم سرطان سرویکس با افزایش 2 تا 6 برابری خطر ایجاد آن همراه است و این که مدل اعتقاد بهداشتی به عنوان یک مدل مناسب برای بهبود رفتارهای غربالگری معرفی شده است، این مطالعه با هدف سنجش تاثیر برنامه آموزشی ترکیبی در رفتار غربالگری سرطان سرویکس براساس مدل اعتقاد بهداشتی اجرا گردیده است. مواد و روش‌ ها: دراین مطالعه نیمه تجربی 120 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به 3 مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان اسلام آباد غرب به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد، آیتم های آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد انجام تست پاپ اسمیر قبل و 3 ماه پس از مداخله آموزشی گردآوری شد. مداخله آموزشی شامل چهار جلسه آموزشی 45 دقیقه ای به مدت چهار هفته بود. داده ها به وسیله نرم افزار spss21 و شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی زوجی، تی مستقل و کای اسکوئر) در سطح معنی داری کمتر از 05/0 آنالیز گردید. یافته‌های پژوهش: پس از مداخله آموزشی، میانگین نمرات آکاهی و تمام سازه های مدل اعتقاد بهداشتی به جز شدت درک شده (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of a Blended Educational Program (BEP) on Cervical Cancer Screening Behavior among Housekeeper Women in West Eslamabad in 2016:an Application of Health Belief Model
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide that causes more mortality each year. Given that lack of regular screening for cervical cancer is associated with an increased risk of 2 to 6 times and that the Health Belief Model (HBM) has been introduced as a suitable model to improve screening behaviors, this study was conducted aimed to survey the effect of blended educational program on cervical cancer screening behavior based on HBM among housekeeper women. Materials & methods: In this quasi-experimental study, 120 individuals of housekeeper women referring to health centre in West Eslamabad city were randomly selected. Using standardized questionnaire knowledge, HBM items and Pap test performance were measured before and after 3 months of educational intervention. The educational intervention consisted of four sessions of 45-minute-long of four weeks. Data were analyzed by software spss 21 and descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and analytical (paired t, independent t and Chi-square tests) at the significant level of less than 0.05. Findings: After the educational intervention, the mean scores of knowledge and HBM items except the perceived severity, were significantly higher in the intervention group compared to control group (p< 0.05). Also, after intervention, 66.7 percent of women in the intervention group the ability of Pap smear screening compared to the controls were obtained. Discussion & conclusions: The results of current study showed that the combined program consisting of BEP and HBM provide a suitable framework for developing educational interventions regarding Pap test practice.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهه عزتی | elahe ezzati
dept of health education and promotion, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

فریبا شریعت | fariba shariat
dept of municipal health in tehran, tehran, iran
اداره کل سلامت شهرداری تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)

فاطمه مرادی | fatemeh moradi
dept of municipal health in tehran, tehran, iran
اداره کل سلامت شهرداری تهران، تهران، ایران

توحید بابازاده | towhid babazadeh
dept of health education and promotion, tabriz university of medical sciences, tabriz, iran
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز (Tabriz university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2741-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-447695.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات