مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۱۳۸-۱۴۷

عنوان فارسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی افراد مبتلا به صرع بیمارستان امام حسین (ع) در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صرع یک بیماری نورولوژیکی است که می‌تواند مشکلات روان‌شناختی زیادی برای افراد مبتلابه وجود آورد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان‌شناختی افراد مبتلا به صرع بود. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر از طرح نیمه آزمایشی با روش پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری 2 ماهه با گروه کنترل و روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. جامعه پژوهش، بیماران مبتلا به صرع بودند که در نیمه دوم سال 1394 به بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه نمودند.32 نفر از این افراد که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 75 دقیقه ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم 84 سؤالی پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) بود که داده های حاصل از آن توسط نسخه21 نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها پژوهش: تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر معناداری بر بهزیستی روان‌شناختی افراد مبتلا به صرع داشته است. همچنین، تاثیرات این درمان 2 ماه ماندگار بود (01/0). بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بهزیستی روان شناختی افراد مبتلا به صرع بود؛ بنابراین پیشنهاد می شود این درمان جهت ارتقاء بهزیستی روان شناختی افراد مبتلا به صرع بکار گرفته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهزیستی روان‌شناختی، بیماری صرع، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

عنوان انگلیسی efficiency of the acceptance and commitment therapy on individual`s psychological well-being in people with epilepsy in Imam Hossein Hospital in the autumn and winter of 2015
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Epilepsy is a neurological disease which can cause psychological problems for people suffering from it. The aim of this research was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological well- being in people with epilepsy. Materials & methods: In the current research, semi-experimental design with the method of pre-test and post-test and a 2 month follow up with control group and convenience sampling method were used. Research population was the people suffering from epilepsy referring to Imam Hossein hospital in the autumn and winter of 1394. Among these people, 32 individuals fitting the research criteria were chosen and put randomly in the control and experiment group. The individuals of experiment group were under acceptance and commitment treatment in 10 sessions each of which last 75 minutes. The tool for doing this research was Ryff (1989) questionnaire consisting of 84 questions, and its data were analyzed by Spss-21 software. Findings: The analysis of multi-variant co-variance showed that the acceptance and commitment therapy had a significant effect on the on psychological well- being in people with epilepsy. Also, the effects of this therapy lasted for 2 months (0/01). Discussion & conclusions: The results of the study indicated that the acceptance and commitment therapy was efficient in the improvement of the psychological wellbeing of patients with epilepsy. Thus, the use of this therapy is recommended in order to improve the psychological wellbeing of the patients suffering from epilepsy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ابوالفضل برزگری دهج | abolfazl barzegari dehaj
dept of clinical psychology, faculty of psychology and education, allameh tabatabaei university, tehran, iran
گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

علیرضا جرجندی | alireza jorjandi
dep of psychology, faculty of humanities, shahid bahonar university, kerman, iran
گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

فریده حسین ثابت | farideh hossinsabet
dept of clinical psychology, faculty of psychology and education, allameh tabatabaei university, tehran, iran
گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید باهنر (Shahid bahonar university)


نشانی اینترنتی http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3109-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/48/article-48-447696.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده 1
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات