مجله ایرانی پرستاری سالمندان، جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر برنامه ی تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی درﮔﻴﺮ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰی و ﻋﻤﻘﻲ به ‌ویژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد، ﻛﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک و نگران‌کننده آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند انجام شد. مواد و روش ها:جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل سالمندان زن شهر شیراز بودند. از بین 50 زن سالمند 30 نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت هدفمند انتخاب و پس از انجام پیش­آزمون، آزمودنی­ها به دو گروه 15 نفری تمرین پیلاتس و ترکیبی تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون­ رومبرگ جهت اندازه­گیری تعادل ایستا و آزمون تعادل پویای وای (Y) برای اندازه­گیری تعادل پویا به کار برده شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک­ متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون در هر دو گروه تمرینات پیلاتس و ترکیبی اختلاف معناداری وجود داشت (0/05p<). نتیجه گیری: بر اساس یافته­ های تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند مؤثر بوده و پیشنهاد می­شود این نمونه تمرین  ها در برنامه سلامتی سالمندان قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Impact of Combined Training Program and Pilates Practice on Static and Dynamic Balance in Elderly Women
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and purpose:The efficiency of the processes involved in maintaining balance and gait, especially the nervous system, decreases due to changes in various systems of the body such as the sensory system of visual, vestibular and proprioceptive systems. The current study was conducted to analyze the effect of the combination and Pilates exercise programs on static and dynamic balance in elderly women in Shiraz. Materials and Methods: Among the 50 of elderly women, 30 of them, who were suitable for the aforementioned programs, were chosen. After conducting pre-test, based on combination and Pilates exercise, participants were divided into two 15-person groups. Tools that were utilized throughout the test were Romberg test to measure static balance and Y dynamic balance test to measure dynamic balance. Data were analyzed using ANCOVA method. Findings: Results was demonstrated a significant difference (p< 0.05) between combination and Pilates exercise in both groups. Conclusions: According to the current study, one can conclude that combined and Pilate's exercises are effective on static and dynamic balance in elderly women. Hence, it is highly recommended for the health programs of the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فاطمه پسند | fatemeh pasand
shiraz university
دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

موسی ملکی | mousa maleki
shiraz university
دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)

ربابه رستمی | robabeh rostami
shiraz university
دانشگاه شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شیراز (Shiraz university)


نشانی اینترنتی http://jgn.medilam.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-222-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات